Współpraca ponadnarodowa

OGŁOSZENIE O KONKURSIE nr 2/1.3.1 PWP PO KL

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE

Ogłasza konkurs zamknięty w zakresie realizacji wyodrębnionych projektów współpracy 

ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym 

Priorytet 1: Zatrudnienie i Integracja Społeczna, 

Działanie 1.3: Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, 

Poddziałanie 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej

Władza Wdrażająca Programy Europejskie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 1.3.1: Projekty na rzecz społeczności romskiej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 2 500 000,00 PLN.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy, zawierające komponent ponadnarodowy oraz wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej.

W ramach konkursu nr 2/1.3.1 PWP PO KL wprowadzono następujące kryteria dostępu:

Kryterium 1: Projekt przewiduje zastosowanie co najmniej dwóch form działań kwalifikowanych w ramach współpracy ponadnarodowej, w tym obligatoryjne adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju lub wypracowanie nowych rozwiązań.

Kryterium 2: Projekt jest realizowany na zasadzie wzajemności.

W ramach Poddziałania 1.3.1 POKL dofinansowanie mogą uzyskać m.in. następujące przykładowe formy wsparcia:

 • zatrudnienie nauczycieli wspomagających edukację Romów i asystentów edukacji romskiej;
 • organizowanie zajęć edukacyjnych dla dorosłych Romów;
 • organizowanie zajęć z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej skierowanych do dzieci i młodzieży (przy założeniu, że
 • działania te przyczynią się do aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy lub do upowszechniania rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz wyrównywania szans w dostępie do zatrudnienia);
 • działania o charakterze edukacyjno – wychowawczym mające na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz zapobieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym takim jak alkoholizm, narkomania, przestępczość (studia, studia podyplomowe, studia uzupełniające, zajęcia integracyjne, grupy wsparcia itp.);
 • finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych (działanie kwalifikowalne do 10 % wartości projektu, w celu realizacji działań przewidzianych w projekcie);
 • opracowanie podręczników z zakresu historii i kultury Romów (działanie kwalifikowalne pod warunkiem, że podręczniki i programy będą niezbędne do realizacji projektu i do osiągnięcia zakładanych w nim efektów).
 • organizowanie „białych dni” dla Romów;
 • zatrudnienie pielęgniarek środowiskowych oraz romskich asystentów medycznych pracujących wśród społeczności romskiej;
 • organizowanie działań edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz organizowanie systemu pomocy na bazie przeszkolonych osób;
 • badania i analizy mające na celu ocenę sytuacji zdrowotnej w środowisku romskim oraz rozpoznanie potrzeb społeczności w tym zakresie.
 • działania mające na celu zmianę postaw członków społeczności romskiej w celu zwiększenia poziomu ich integracji społecznej oraz uczestnictwa w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • działania edukacyjne, informujące Romów o przysługujących im prawach i obowiązkach obywatelskich (biernym i czynnym prawie wyborczym), polskich realiach społecznych i politycznych, możliwościach uzyskania pomocy pedagogicznej i psychologicznej
 • warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej członków społeczności romskiej, podnoszące ich zdolność do poszukiwania pracy i prowadzące do zwiększania samodzielności na rynku pracy;
 • doradztwo/poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania zatrudnienia przez członków społeczności romskiej;
 • działania mające na celu inspirowanie do czynnego poszukiwania pracy i rozbudzenie motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej wśród Romów;
 • organizowanie grup wsparcia i samopomocy w ramach których, uczestnicy wspieraliby się nawzajem w zakresie powrotu na rynek pracy i zdobycia nowych lub aktualizacji posiadanych kwalifikacji;
 • pośrednictwo pracy i monitoring zatrudnienia;
 • szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu i podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym również nauka języków obcych, korzystania z nowych technologii itp.;
 • organizowanie staży i subsydiowanych miejsc pracy (patrz pkt 5.7 i pkt 5.8);
 • organizowanie kampanii promujących wolontariat oraz innych działań wspierających tę formę pracy w zakresie integracji z rynkiem pracy;
 • działania mające na celu rozwój indywidualnego potencjału oraz nabycia lub doskonalenia umiejętności społecznych członków społeczności romskiej, istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy;
 • badania dotyczące potrzeb członków społeczności romskiej związanych z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy.
 • propagowanie wiedzy o Romach;
 • promocja wydawnictw o Romach;
 • emisje cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich;
 • wspomaganie badań naukowych dotyczących społeczności romskiej.
 • organizowanie szkoleń i warsztatów dla publicznych służb zatrudnienia, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz członków społeczności romskiej, mających na celu podwyższenie kwalifikacji tych pracowników w zakresie obsługi ww. osób;
 • rozwijanie aktywności publicznych służb zatrudnienia oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podejmowania i realizacji zadań z zakresu aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej na rynku pracy;
 • działania mające na celu wzrost standardów jakości usług, prowadzących do integracji Romów z rynkiem pracy, świadczonych przez instytucje pomocy społecznej (badania, analizy, instrukcje, wzorce, modele działania, procedury organizacyjne);
 • przeprowadzanie badań i ekspertyz mających na celu ocenę wpływu i efektywności form wsparcia świadczonych na rzecz społeczności romskiej.

Przedstawione powyżej formy wsparcia nie mogą być celem samym w sobie, lecz powinny być jedynie elementami projektów mających na celu osiągnięcie integracji i/lub aktywizacji zawodowej członków społeczności romskiej.

O dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 1.3.1 mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Wnioskodawcą nie może być podmiot, który w ciągu ostatnich 3 lat dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

W projektach realizowanych w ramach Poddziałania 1.3.1 nie jest wymagany wkład własny beneficjenta. Wyjątek stanowią projekty obejmujące działania mające na celu wsparcie na subsydiowanie zatrudnienia pracowników znajdujących się w szczególnie i bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych. W projektach tego typu wymagany jest wkład własny beneficjenta pomocy w kosztach zatrudnienia pracownika.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być dostarczony w zamkniętej kopercie lub paczce, drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście.

Wnioski można składać od dnia 1 lipca do dnia 27 września 2013 r. pod adres :

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

 1. Rakowiecka 2a, I  piętro

02-517 Warszawa

Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.30 do 16.00. O dacie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku pod ww. adres. Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością wpływu do WWPE.

Wnioski, które uzyskają pozytywny wynik oceny formalnej, zostaną ocenione na posiedzeniu KOP. Termin zwołania posiedzenia KOP zostanie ustalony z zachowaniem zapisów Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2013 r. oraz podany w harmonogramie, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej WWPE w ciągu 10 dni od zakończenia naboru.

Wzór umowy, wzór wniosku o dofinansowanie oraz szczegółowe kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo określone w dokumentacji konkursowej i stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dokumentacja konkursowa:

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

CALL for proposals for TRANSNATIONAL COOPERATION PROJECTS

under the ESF in POLAND

Region/Sector Central Priority/Entire Poland
Institution launching the call Implementing Authority for European Programmes
Time for submission of applications 1 July 2013 – 27 September 2013
Overall allocation for the call 2 500 000,00 PLN.
Number of the call 2/1.3.1 PWP PO KL
Type of transnational projects (tick an appropriate option) ü  Projects wholly implemented in transnational cooperation (stand alone TNC projects)ü  Project only partly developed in transnational cooperation (projects with a transnational component)
Thematic scope of cooperation (Priority Axis, Measure, Sub-measure)* PRIORITY I Employment and social integrationMEASURE 1.3 National programmes for vocational integration and activationSUB-MEASURE 1.3.1 Projects for Roma community
Types of operations to be implemented*  Projects comprising activities in the field of employment, education, social integration and health, contributing to social-vocational activation of Roma community.
Forms  of transnational activities (tick appropriate forms) ü  Organisation of conferences, seminars, workshops and meetings,ü  Research and analysis activities,ü  Preparation, translation and publication of studies and reports,

ü  Adaptation of solutions developed in another country,

ü  Consulting, exchange of workers, placements and study visits,

ü  Development of new  solutions.

Specific requirements related to transnational cooperation Accessibility criteria:Criterion 1: The project anticipates applying at least two forms of eligible activities, from which adaptation of solutions developed in another country or development of new solutions are obligatory.Criterion 2: The project is realised in accordance with the principle of reciprocity.
Detailed information on the call available on Tel.: (+48) 22 54 28 435, 22 54 28 436, 22 54 28 437,
22 54 28 438, 22 54 28 440e-mail:
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www. https://arch.cppc.gov.pl

General information on transnational cooperation within ESF in Poland available on National Supporting InstitutionCenter of European Projectswww.kiw-pokl.org.pl

www.efs.gov.pl

Katarzyna Tyczko
tel.: + 48 22 378 31 59
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maciej Jamrozik
tel.: + 48 22 378 31 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Rybicka-Dominiak
tel.: + 48 22 378 31 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena Karczewska
tel. +48 22 378 31 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

All institutions/organizations interested in cooperation with Polish entities within the call are kindly asked to fill-in the attached project fiche and send it to the following e-mail addresses:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; CC: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

In order to ease the partner matching process, please include the number of the call and name of the region in the file title (e.g.  call number_region name”).

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.