Działanie 2.1

Typy beneficjentów:

  • jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów:

  • tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
  • tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla świadczenia usług publicznych (A2B, A2C).

Celem działania jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatel i przedsiębiorca będą mogli załatwić droga internetową. Dzięki projektom instytucje publiczne będą mogły zelektronizować świadczone przez siebie usługi publiczne. Będzie się to odbywać poprzez elektronizację nowych usług publicznych oraz poprawę funkcjonalności i e-dojrzałości usług istniejących, a pośrednio – poprzez usprawnianie usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla świadczenia usług publicznych.

Projekt musi odpowiadać na potrzeby potencjalnej grupy docelowej oraz wpisywać się w strategię zdefiniowaną dla danej polityki publicznej.

Przykłady projektów wpisujących się w działanie:

  • Umożliwienie powszechnego dostępu i stosowania informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usługami;
  • Umożliwienie składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną.

Typ wyboru projektów: konkursowy i pozakonkursowy

Minimalna kwota wsparcia publicznego dla projektu: większa niż 100 tys. EUR

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln Euro

Poziom dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych

Alokacja na działanie – środki UE: 689 804 018 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.