Działania 3.1

Działanie dotyczy wsparcia w zakresie nabywania i rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, ze szczególnym uwzględnieniem e-usług publicznych dostępnych, jak i tych planowanych do uruchomienia przy udziale środków UE w najbliższych latach. Prowadzone działania będą ukierunkowane na naukę korzystania z usług elektronicznych w takich obszarach, jak np.: sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, czy też z zakresu ISP, w tym informacji przestrzennej oraz cyfrowych zasobów kultury i nauki.
W oparciu o zidentyfikowane szczegółowe potrzeby i charakterystyki poszczególnych grup odbiorców, celem wsparcia będzie nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.
Jednym z warunków uzyskania dofinansowania będzie maksymalizacja efektywności wydatkowania środków, w tym wykorzystanie już istniejącej infrastruktury oraz sprzętu dofinansowanych ze środków UE oraz innych środków publicznych jak i prywatnych (np. środki organizacji pozarządowych) w poprzednich latach. Dofinansowanie zakupu sprzętu będzie przyznawane jedynie w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie, każdorazowo z uwzględnieniem dokonanej uprzednio inwentaryzacji na poziomie lokalnym. Takie podejście przyczyni się do uzyskania komplementarności realizowanych inwestycji, jak i zapewni odpowiednie warunki techniczne dla prowadzonej działalności szkoleniowej. Promowane będą również projekty angażujące JST na zasadzie partnerstwa, celem zapewniania trwałości realizowanych inicjatyw oraz stworzenia podstawy merytorycznej i technicznej do kontynuowania tego typu działań również po zakończeniu interwencji POPC.
Interwencja będzie miała charakter ogólnokrajowy, co zapewni spójność prowadzonych działań oraz synergię z innymi instrumentami wsparcia TIK, w tym w ramach osi I i II POPC, a wdrażana będzie w oparciu o sporządzoną analizę lokalnych potrzeb w przedmiotowym obszarze oraz wypracowany na tej podstawie zakres szkoleń.
Prowadzony będzie także szczegółowy monitoring osób przeszkolonych, również w kontekście osiągniętych przez nich kompetencji, w celu określenia wpływu na cele zdefiniowane w II osi POPC, szczególnie w kwestii zwiększenia poziomu wykorzystywania e-usług publicznych.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.