Ewaluacje

Co to jest ewaluacja?

Definicje i cele ewaluacji

Istnieje bardzo wiele definicji ewaluacji. Kładą one nacisk na jej różne aspekty, np. takie jak: zastosowane kryteria ewaluacyjne, systematyczność prowadzonych badań, zakres tematyki badań czy zastosowanie wyników ewaluacji.

Ewaluacja to proces, który prowadzony jest w celu ustalenia efektywności pomocy UE oraz w celu oszacowania jej oddziaływania w odniesieniu do celów danego Programu, a także analizy wpływu na specyficzne problemy strukturalne.

Przedstawiona definicja wskazuje, że ewaluację należy traktować jako narzędzie planowania oraz zarządzania pomocą strukturalną, jak również jako czynnik wspomagający efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych.
Należy podkreślić, że ewaluacja jest również efektywnym narzędziem stałego ulepszania programów. Ewaluatorzy wskazują na problemy występujące w danym programie, ich wpływ na ogólną efektywność realizowanych działań oraz przygotowują rekomendacje wraz z propozycją działań naprawczych, które mają wyeliminować zaistniałe przeszkody.

Cele prowadzenia ewaluacji

 • zwiększenie przejrzystości działań podejmowanych przez instytucje publiczne oraz promowanie wyników tych działań;
 • podniesienie skuteczności i efektywności realizowanych programów;
 • poznawanie mechanizmów funkcjonowania programów;
 • identyfikacja słabych i mocnych stron programów;
 • poprawa jakości programów;
 • określenie efektów programów oraz działań instytucji;
 • wskazanie kierunków rozwoju;
 • wspomaganie procesu podejmowania decyzji;
 • oszacowanie możliwości i ograniczeń;
 • sygnalizowanie pojawiających się problemów;
 • określanie stopnia zgodności z przyjętymi założeniami;
 • badanie potrzeb;
 • uczenie się i samodoskonalenie.

Standardy Ewaluacji wg Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego


Wyniki badań ewaluacyjnych POPC

Ewaluacja systemu wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem badania była kompleksowa ocena systemu wyboru projektów, w tym kryteriów ich wyboru, w odniesieniu do wybranych działań PO PC.

Badanie obejmowało większość działań/poddziałań zaplanowanych do realizacji w PO PC. Były to:

 • Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach (analizowano dwa konkursy),
 • Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (analizowano dwa konkursy),
 • Poddziałanie  2.3.1 Cyfrowe  udostępnienie  informacji  sektora  publicznego  ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (analizowano jeden konkurs),
 • Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury (analizowano jeden konkurs),
 • Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (analizowano jeden konkurs),
 • Działanie  3.2 Innowacyjne  rozwiązania  na  rzecz  aktywizacji  cyfrowej (analizowano jeden konkurs).
Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.