Działanie 2.2

Typy beneficjentów:

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane,
  • partnerstwa zawiązywane na podstawie art. 33 ustawy

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub  centralny organ administracji rządowej.

Typy projektów:

Dzięki projektom realizowanym w ramach działania instytucje publiczne uzyskają dofinansowanie na cyfryzację procesów niezbędnych do ich prawidłowego i sprawnego funkcjonowania.

  1. Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
  2. Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Przykłady projektów wpisujących się w działanie:

  • Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
  • wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT), np. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji.

Typ wyboru projektów: konkursowy i pozakonkursowy

Minimalna kwota wsparcia publicznego dla projektu: większa niż 100 tys. EUR

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 mln Euro

Poziom dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych

Alokacja-środki UE: 55 000 000 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.