Działanie 2.3

Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Typy beneficjentów:

 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
 • jednostki naukowe [w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)]
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Typy projektów: Dzięki projektom realizowanym w ramach poddziałania 2.3.1 zostaną zdigitalizowane zasoby nauki i zasoby będące w posiadaniu administracji publicznej, celem ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania.

Przykłady projektów wpisujących się w działanie:

 • Budowa repozytorium naukowego przez uniwersytet celem upowszechniania dorobku naukowego jego pracowników;
 • Digitalizacja i udostępnianie danych statystycznych gromadzonych przez administrację.

Typ wyboru projektów: konkursowy, zostanie przeprowadzony oddzielny konkurs dla digitalizacji zasobów nauki i dla digitalizacji zasobów będących w posiadaniu administracji publicznej.

Minimalna wartość projektu4 mln PLN

Maksymalna wartość projektu: 50 mln Euro

Poziom dofinansowania: 100% wydatków kwalifikowanych

Alokacja-środki UE: 93 368 019 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.


Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Typy beneficjentów:

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego;
 • partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Typy projektów: Dzięki projektom realizowanym w ramach poddziałania 2.3.2 zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, celem ich powszechnego udostępnienia i ponownego wykorzystania.

Przykłady projektów wpisujących się w działanie:

 • Digitalizacja materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania;
 • Digitalizacja zasobów bibliotecznych.

Typ wyboru projektów: konkursowy

Minimalna wartość projektu4 mln PLN

Maksymalna wartość projektu: 50 mln Euro

Poziom dofinansowania: 80% wydatków kwalifikowanych Koperta Mazowiecka, 85% wydatków kwalifikowanych Koperta 15 województw

Alokacja-środki UE: 101 431 981 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.