Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy jest bezzwrotnym programem pomocowym, ustanowionym przez Rząd Federacji Szwajcarskiej na mocy umowy międzynarodowej, zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 r. Na mocy tej Umowy, Szwajcaria przekaże ponad 1 mld franków szwajcarskich (CHF) dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej.

Z tej kwoty Polska otrzyma niemal połowę, czyli ok. 489 mln CHF (ok. 1 mld PLN).

Cel

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych, istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Priorytety i obszary wsparcia
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy zakłada możliwość dofinansowania projektów w następujących priorytetach i obszarach (działaniach):

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 
 • środowisko i infrastruktura:
  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej,
  • poprawa publicznych systemów transportowych,
  • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych;
 • sektor prywatny:
  • poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
  • rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP;
 
 • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
  • ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej),
  • badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze).
 

Rola Władzy Wdrażającej Programy Europejskie

Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) jest Instytucją Pośredniczącą dla pierwszych dwóch priorytetów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy tj.:

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  • inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych,
  • zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej;
 • środowisko i infrastruktura:
  • odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej,
  • poprawa publicznych systemów transportowych,
  • bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych.
 

Poziom dofinansowania projektów/programów

 • do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu
 • do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów  otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej.

Wnioskodawcy/beneficjenci

O środki ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy mogą się ubiegać, w zależności od obszaru wsparcia, instytucje publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe z całej Polski lub tylko z obszaru priorytetowego (województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie). Szczegółowe informacje nt. kryteriów kwalifikowalności wnioskodawców są publikowane przy okazji poszczególnych naborów.

Okres realizacji

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy obowiązuje pięcioletni okres zaciągania zobowiązań i dziesięcioletni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 r., tj. w dniu przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.

Partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich

Szukasz partnera w Szwajcarii? Tu znajdziesz potrzebne informacje:

http://www.contribution-enlargement.admin.ch/en/Home/Project_selection
/Finding_non_commercial_partners_in_Switzerland

Szwajcarsko–Polski Program Współpracy wspiera partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich. Współpraca może polegać na wymianie doświadczeń, know – how, rozwiązań technologicznych, najlepszych praktyk, we wszystkich obszarach programu.

Nawiązywanie partnerstw w ramach projektów finansowanych ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nie jest obowiązkowe, jednak zachęca się wszystkich potencjalnych beneficjentów do czerpania z doświadczeń szwajcarskich. Informacja o udziale podmiotów szwajcarskich w projekcie powinna zostać zawarta w aplikacji o dofinansowanie.

Ponadto, dla jednostek samorządowych oraz partnerów społecznych istnieje możliwość dofinansowania działań mających na celu budowanie i wzmacnianie partnerstw z instytucjami szwajcarskimi w ramach Grantu Blokowego dla organizacji pozarządowych (cel2), do którego nabór wniosków ogłoszony zostanie w II połowie 2009 r.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.