Uproszczony opis aplikowania o środki

Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach schematu konkursowego

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy ma zastosowanie do wyboru projektów w ramach działań, dla których został przewidziany zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs składa się z następujących etapów:

I. Ogłoszenie konkursu

Zgodnie z utworzonym dokumentem „Plan Działania”, instytucja ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie projektów. W ogłoszeniu przedstawione są warunki, kryteria i okres trwania naboru. Dodatkowo na potrzeby konkursu zostaje sporządzona tzw. „Dokumentacja konkursowa”.

II. Nabór wniosków

Do instytucji prowadzącej nabór na dofinansowanie projektów, składane są wnioski utworzone w programie – Generator Wniosków Aplikacyjnych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

III. Ocena projektów.

Złożone wnioski poddane są ocenie najpierw pod kątem kryteriów formalnych, a później według kryteriów merytorycznych.
Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych.
Ocena merytoryczna projektów odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne. Natomiast metodologia oceny merytorycznej projektu polega na przyznaniu punktów za dane kryterium.

IV. Ogłoszenie wyników konkursu.

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów, tworzona jest lista rankingowa z projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną.

V.  Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Dokumentacja konkursowa.

Jest to dokument zawierający informacje podane w ogłoszeniu o konkursie oraz inne dodatkowe wiadomości dotyczące zasad organizacji wniosku i realizacji projektu.

Dokumentacja konkursowa zawiera co najmniej informacje o:

 • sposobie sporządzenia wniosku (np. wersja papierowa lub elektroniczna, liczba egzemplarzy)
 • sposobie i formie dostarczenia wniosku,
 • planowanych terminach poszczególnych etapów konkursu,
 • maksymalnym dopuszczalnym terminie na złożenie pełnej dokumentacji projektu, po stworzeniu listy rankingowej,
 • środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy,
 • innych elementach wskazanych przez instytucję organizującą konkurs.

Ogłoszenie o planowanym naborze projektów jest umieszczane min. na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs zgodnie z harmonogramem i zawiera takie informacje jak:

 • Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
 • Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
 • Kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
 • Poziom dofinansowania projektów.
 • Maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona.
 • Kryteria wyboru projektów.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu.
 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu.
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 • Informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji PO KL.

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.