Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kapitał ludzki Narodowa Strategia SpójnościUnia Europejska Europejskich Fundusz Społeczny

 

 

 

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

,,Człowiek najlepsza inwestycja”

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.
Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej m.in. poprzez aktywizację zawodową, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL przyczyni się do osiągania powyższych celów poprzez podejmowanie działań z zakresu: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zdrowia i aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej.

Warto zauważyć, iż główne problemy społeczności romskiej wiążą się z bardzo niskim poziomem edukacji, złą sytuacją materialną, wysokim wskaźnikiem bezrobocia, niską aktywnością obywatelską i integracją społeczną, problemami zdrowotnymi. Niekorzystną kwestią jest tutaj także niewielka i obarczona stereotypami wiedza obywateli o społeczności romskiej.

Jednym z głównych problemów jest bardzo niski wskaźnik wykształcenia Romów. Do najważniejszych potrzeb społeczności romskiej w zakresie edukacji należy zaliczyć m.in. poprawę stanu edukacji wśród Romów poprzez zwiększenie współczynnika ukończenia szkoły i podwyższenie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych oraz poprawę wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej. Istotne jest także ułatwienie młodzieży romskiej kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Jednocześnie, działania w dziedzinie edukacji mają zapobiec zwiększeniu liczby bezrobotnych i nieposiadających żadnych kwalifikacji zawodowych osób pochodzenia romskiego, a także powstrzymać proces dziedziczenia biedy przez następne pokolenia. Kolejnym problemem jest zła sytuacja Romów na rynku pracy. Niezbędne są więc działania zmierzające do organizacji poradnictwa zawodowego oraz szkoleń podwyższających konkurencyjność na rynku pracy, a także nakierowanych na aktywizację zawodową Romów. Dotyczy to zwłaszcza samozatrudnienia, inspirowania do czynnego poszukiwania pracy, rozbudzania motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej, przygotowania do pracy w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorstw i inicjatyw romskich.
Przyczyną złej sytuacji na rynku pracy oraz izolacji społecznej Romów jest także fatalny stan zdrowia przedstawicieli tej społeczności. W celu poprawy tej sytuacji konieczne wydaje się organizowanie działań edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy oraz organizowanie na bazie przeszkolonych osób systemu pomocy oraz przeprowadzenie badań – analiz środowiska romskiego pod względem sytuacji zdrowotnej.
Zagadnieniem wymagającym uwagi jest również niski poziom wiedzy obywateli polskich na temat społeczności romskiej. Niewielka jest obecnie skala działań podejmowanych na rzecz propagowania wiedzy o Romach, promocji wydawnictw o społeczności romskiej, emisji cyklicznych audycji o Romach w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Prowadzi się też niezadowalającą ilość badań naukowych dotyczących społeczności romskiej. Z tego względu promowanie podobnych działań uznaje się za szczególnie istotne.
Do tej pory niwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa poprzez wyrównanie poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie obywatelskim odbywa się w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Projekty na rzecz społeczności romskiej realizowane w ramach Poddziałania 1.3.1 powinny stać się uzupełnieniem programu rządowego, przyczyniać się do zmniejszenia wykluczenia społecznego, jak również zmienić wizerunek Roma w oczach społeczności polskiej.

Grupy docelowe działania 1.3.1 – czyli osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy to:

  • członkowie społeczności romskiej;
  • osoby, instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
  • osoby z otoczenia społeczności romskiej (w zakresie wspólnych projektów prowadzących do integracji ze społeczeństwem).

Wybór projektów do finansowania odbywa się w ramach konkursu.
Nabór wniosków ma charakter otwarty (tj. bez końcowego terminu składania wniosków), projekty będą przyjmowane do czasu wykorzystania alokacji na dany rok.

Projekty są finansowane w 100%, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 15% ze środków krajowych.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.