Przeciwdziałanie nadużyciom

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej również jako „CPPC”) jest instytucją przeciwną wszelkim przejawom nadużyć finansowych i korupcyjnych.

Jako nadużycie rozumie się oszustwo popełnione dla własnej korzyści lub przyniesienia strat drugiej stronie. Obejmuje ono szeroki zakres naruszenia prawa, choćby kradzież, sprzeniewierzenie środków, łapówkarstwo, fałszerstwo, wprowadzanie w błąd, zmowa, pranie pieniędzy, ukrywanie istotnych faktów i inne.Czynnikiem odróżniającym nadużycie finansowe od nieprawidłowości jest intencyjność i celowość działań.
W odniesieniu do wydatków z budżetu Wspólnot Europejskich nadużycia finansowe zdefiniowano jako umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące posługiwania się fałszywymi, nieścisłymi lub niekompletnymi dokumentami, zatajania informacji w celu sprzeniewierzenia, bezprawnego zatrzymania lub niewłaściwego wykorzystania środków do innych celów niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Jesteśmy świadomi możliwości wystąpienia zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadań, które mogą wynikać z wystąpienia różnego rodzaju nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesu. W tym celu stosujemy Politykę antykorupcyjną i system zapobiegania nadużyciom finansowym.

Celem ogólnym tej Polityki jest dążenie do stałego monitorowania i wzmacniania mechanizmów przeciwdziałania wszelkim przejawom oraz ryzyku wystąpienia nadużyć finansowych i korupcji w trakcie wykonywanych działań.

W ramach realizowanych zadań, dokładamy wszelkich starań w zakresie zapobiegania, wykrywania i korygowania nadużyć finansowych. Jednocześnie przestrzegamy norm prawnych, etycznych i moralnych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości. Tego samego oczekujemy również od Wnioskodawców, Beneficjentów oraz ich Partnerów realizujących projekty w ramach programów operacyjnych, dla których jesteśmy Instytucją Pośredniczącą, a także pozostałych interesariuszy CPPC.

Zgłaszanie podejrzenia nadużycia finansowego
W przypadku przekazywania informacji o podejrzeniu lub występowaniu nadużyć finansowych w ramach działalności CPPC, wszelkie informacje będą bezwzględnie analizowane, z zachowaniem pełnej anonimowości oraz poufności zgłaszającego. Informacje na temat podejrzenia nadużyć finansowych, w tym korupcji oraz konfliktu interesów uprzejmie prosimy zgłaszać:

• pocztą na adres:

       Centrum Projektów Polska Cyfrowa
       Ul. Spokojna 13a
       01-044 Warszawa

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• lub skorzystać z formularza.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów w Programie Polska Cyfrowa.

Ponadto, każda osoba, która ma istotne informacje świadczące o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego ramach realizowanych zadań przez CPPC, ma możliwość powiadomienia właściwych w danej sprawie organów:

                    • Policji, prokuratury lub innego uprawnionego organu ścigania (np. ABW ,CBA)
                    • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W przypadku podejrzeń popełnienia nadużyć finansowych, których praktyki stanowią ograniczające konkurencje, podlegają zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Każdy obywatel może bezpośrednio poinformować OLAF (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji, mającym wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Zgłoszenia można dokonać w języku polskim, zarówno imiennie, jak i anonimowo:

                  – Zgłoszenie online – report fraud online
                  – Zgłoszenie przez formularz kontaktowy (na stronie WWW) – email OLAF
                  – Zgłoszenie na adres korespondencyjny:

                 European Commission,
                 European Anti-Fraud Office (OLAF)
                 Investigations & Operations
                 B-1049 Brussels, Belgium

Przydatne dokumenty:

Aby zwiększyć świadomość w zakresie wykrywania i postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych, polecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Wytyczne i rozporządzenia:

 1. Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej odnośnie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, w tym co należy brać pod uwagę podczas zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. Dokument obejmuje każdy etap cyklu zwalczania nadużyć finansowych od promowania kultury przeciwdziałania poprzez zapobieganie, wykrywanie skończywszy na podejmowaniu działań następczych.
Pobierz dokument

 2. Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej dla organów publicznych, praktyków, beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów, w zakresie wzmocnienia systemów zarządzania i kontroli w celu skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania. Dokument opisuje mechanizmy nadużyć, w tym sygnały wskazujące na możliwość ich wystąpienia.
Pobierz dokument

Opracowania:

  1.  Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”
Dokument zawiera m.in. wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. Ponadto, dokument wskazuje metody wykrywania przerobionych dokumentów oraz dobre praktyki wraz z praktycznymi przykładami.
Pobierz dokument

 2. Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”
Dokument zawiera wskazówki dotyczące identyfikowania przypadków konfliktu interesów i postępowania z nimi w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych finansowanych z budżetu UE w ramach działań   strukturalnych i programów polityki spójności. Obejmuje on wszystkie rodzaje zamówień publicznych bez względu na kwotę zamówienia oraz zawiera wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sytuacji, w których dochodzi do konfliktu interesów.
Pobierz dokument

  3. Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników
Publikacja zawiera diagnozę stanu prawnego, opisuje sposoby przeciwdziałania i reagowania na sytuacje pojawienia się konfliktu interesów oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i efektywności systemów przeciwdziałających występowaniu konfliktu interesów.
Pobierz dokument

  4. Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „Zmowy przetargowe”
Publikacja opisuje mechanizmy zmów przetargowych, w tym symptomy wskazujące na wystąpienie zmowy. Ponadto wskazuje środki zapobiegawcze, co należy robić w sytuacji podejrzenia wystąpienia zmowy przetargowej oraz jakimi narzędziami dysponuje Urząd, aby przeciwdziałać naruszeniom.
Pobierz dokument

  5. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi pn. „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji”
Podręcznik przeznaczony jest dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Przedstawia spostrzeżenia na temat powstających nadużyć finansowych i oszustw korupcyjnych w inwestycjach publicznych.
Pobierz dokument

  6. Poradnik pn. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”
Poradnik odpowiada na pytanie „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?”, przedstawia w przystępny sposób sytuacje, z którymi może spotkać się każdy obywatel. Opisuje, jak je interpretować oraz co zrobić, by przekazana informacja o przestępstwie, osobach i przedmiotach z nim związanych była jak najbardziej przydatna organom ścigania.
Pobierz dokument

  7. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych
Rekomendacje mają na celu przybliżenie procesu udzielania zamówień publicznych oraz udzielenie wsparcia kierownikom jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, poprzez wskazanie często pojawiających się nieprawidłowości oraz sposobów zapobiegania im.
Pobierz dokument

  8. Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników
Poradnika pomaga zrozumieniu, w którym momencie dane zachowanie może zostać potraktowane jako zdarzenie korupcyjne, jak uniknąć tego typu zdarzeń i w jaki sposób postępować w przypadku ich zaistnienia.
Pobierz dokument

  9. Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców
W poradniku zostały przedstawione zagadnienia prawne dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwo łapownictwa w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym, a także odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ponadto zostały omówione zagadnienia dotyczące przeciwdziałania korupcji w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.
Pobierz dokument

 Przydatne linki
• www.antykorupcja.gov.pl
• http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.htm
• www.cba.gov.pl
• www.abw.gov.pl
• www.policja.pl
• wytyczne w zakresie unikania błędów przy zamówieniach publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFSI

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.