Program Polska Cyfrowa II OŚ

E-administracja i otwarty rząd – II oś priorytetowa POPC

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach II osi priorytetowej POPC E-administracja i otwarty rząd realizowane będą projekty, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa:

Cel szczegółowy 2: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Celem wsparcia będzie poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną. Bezpośrednio będzie się to odbywać poprzez:

– elektronizację nowych usług,

– poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług.

Istotne znaczenie będą miały też działania niewprowadzające wprost nowych usług A2C lub A2B, ale tworzące dla nich warunki, m.in. dzięki modernizacji i zapewnieniu interoperacyjności rejestrów publicznych oraz zapewnieniu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wspierana będzie optymalizacja inwestycji w infrastrukturę dzięki wykorzystaniu technologii chmury obliczeniowej. Premiowany będzie dodatkowy efekt w postaci profesjonalnego przygotowania danych z rejestrów do ponownego wykorzystania.

Cel szczegółowy 3: Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

Celem wsparcia jest usprawnienie funkcjonowania administracji rządowej poprzez tworzenie, rozwój i upowszechnienie standardów i dobrych praktyk w zakresach kluczowych z tego punktu widzenia, takich jak np.: polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych, dobre praktyki zamówień na systemy IT, jak również elementy systemowe: nowoczesne, otwarte systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją, sprawdzone w praktyce systemy klasy ERP, interfejsy usług oraz danych między systemami w ramach instytucji oraz pomiędzy instytucjami, wspólne platformy elektronicznych usług, podnoszenie kwalifikacji kadr IT i urzędników.

Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Celem udzielenia wsparcia będzie udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, a także digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Wsparcie polegać będzie także na dostarczeniu podmiotom spoza administracji publicznej finansowej zachęty do tworzenia usług, treści i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i ISP. Usługi takie będą mogły być oferowane przez różne podmioty, w różnych modelach organizacyjnych i biznesowych.

Podstawowym warunkiem wsparcia będzie wpisywanie się projektów w zakres priorytetu inwestycyjnego 2c. Tworzone usługi i treści będą musiały zatem przyczyniać się do wzmocnienia zastosowań TIK dla e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury lub e-zdrowia.

Kwota alokacji dla II osi POPC wynosi 949 604 018 EUR.

POPC

Jeśli potrzebujesz pomocy w aplikowaniu o dofinansowanie, skorzystaj z bezpłatnego wsparcia ,,POPC WSPARCIE”, więcej na: www.popcwsparcie.gov.pl

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.