Informacje dla Beneficjentów

Szanowni Beneficjenci,

jednym z zadań Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach obsługi środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jest kontrola zamówień publicznych udzielanych przez Beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Za przeprowadzenie wyżej wymienionych kontroli odpowiada w Departamencie Prawnym Wydział Zamówień Publicznych. Proces kontroli zamówień publicznych odbywa się w oparciu o Roczny Plan Kontroli. W zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, prowadzone są dwa rodzaje kontroli zamówień publicznych:

 • kontrole ex-ante - przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego (przeprowadzenie kontroli ex-ante zostało zwieszone przez CPPC od dnia 12 września 2018 r. za wyjątkiem projektów realizowanych w ramach I osi POPC),
 • kontrole ex-post - po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne.

Kontrola procedur udzielenia zamówień publicznych jest prowadzona na podstawie dokumentów przekazanych przez beneficjentów.

Jako Instytucja Pośrednicząca zobowiązana do prowadzenia kontroli zamówień udzielanych przez Beneficjentów w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przypominamy o konieczności przekazywania kompletnej dokumentacji przeprowadzonych postępowań.

Kompletna dokumentacja postępowań o udzielenie zamówieni publicznego, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, powinna zawierać:

Lp. Postępowania prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Postępowania prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) Uwagi dotyczące zmian
1. Plan zamówień przewidziany na dany rok oraz rejestr udzielonych zamówień aktualny na dzień przekazania dokumentów do CPPC Plan zamówień przewidziany na dany rok oraz rejestr udzielonych zamówień aktualny na dzień przekazania dokumentów do CPPC -
2. Wniosek o wszczęcie postępowania, dokumenty zawierające wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia, w tym zebrane na tym etapie wyceny Wniosek o wszczęcie postępowania, dokumenty zawierające wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia, w tym zebrane na tym etapie wyceny -
3. - Analizę potrzeb i wymagań zamawiającego – w przypadku gdy zamawiający był zobowiązany do jej sporządzenia na podstawie przepisów ustawy Pzp Wymóg przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań został wprowadzony w art. 83 nowej ustawy Pzp. Dotyczy zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej: „SIWZ”) Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej: „SWZ”) Nowa ustawa Pzp wprowadziła pojęcie „Specyfikacji Warunków Zamówienia” (SWZ) w miejsce „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ)
5. Ogłoszenie o zamówieniu wraz z potwierdzeniem publikacji Ogłoszenie o zamówieniu wraz z potwierdzeniem publikacji -
6. Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ -
7. Pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami Pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami -
8. Kopie złożonych ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi złożenie ofert w terminie, np. kopie kopert z datą i godziną wpływu ofert (w przypadku ofert składanych w formie papierowej), zrzuty ekranu lub wydruki ze stosowanej przez zamawiającego platformy zakupowej, z widoczną datą i godziną wpływu ofert (w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej) Złożone oferty wraz z dokumentami potwierdzającymi złożenie ofert w terminie,
np. zrzuty ekranu lub wydruki ze stosowanej przez zamawiającego platformy zakupowej, z widoczną datą i godziną wpływu ofert
Co do zasady, zgodnie z przepisami nowej ustawy Pzp, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym składanie ofert i komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami) prowadzone są całkowicie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, nienależnie od wartości zamówienia. Wyjątki pozwalające na odstąpienie od stosowania ww. środków zostały określone w art. 65 ust. 1 nowej ustawy Pzp
9. Korespondencję, uzupełnienia i wyjaśnienia z etapu oceny ofert Korespondencję, uzupełnienia i wyjaśnienia z etapu oceny ofert -
10. Informacje o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu ofert Informacje o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu ofert -
11. Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawców
i publikacji na stronie internetowej
Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z potwierdzeniem przesłania do wykonawców
i publikacji na stronie internetowej
-
12. Protokół z postępowania Protokół z postępowania -
13. Oświadczenia o istnieniu lub braku konfliktu interesów wszystkich osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Oświadczenia o istnieniu lub braku konfliktu interesów wszystkich osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 56 ust. 6 nowej ustawy Pzp oświadczenie składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia.

Art. 56 doprecyzowuje ponadto katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia (kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia)
14. Korespondencję oraz dokumentację dotyczącą środków ochrony prawnej, w przypadku gdy miało miejsce zastosowanie środków ochrony prawnej przez wykonawców Korespondencję oraz dokumentację dotyczącą środków ochrony prawnej, w przypadku gdy miało miejsce zastosowanie środków ochrony prawnej przez wykonawców -
15. Kopię umów/umowy zawartej z wykonawcą/wykonawcami wraz z załącznikami Kopię umów/umowy zawartej z wykonawcą/wykonawcami wraz z załącznikami Nowa ustawa Pzp w sposób bardziej kompleksowy reguluje treść umowy o zamówienie publiczne (Dział VII nowej ustawy Pzp)
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji -
17. Aneksy do zawartych umów wraz ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem ich zawarcia, jeżeli takie elementy nie zostały wymienione w preambule aneksów Aneksy do zawartych umów wraz ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem ich zawarcia, jeżeli takie elementy nie zostały wymienione w preambule aneksów -
18. - Ogłoszenie o wykonaniu umowy wraz z potwierdzeniem publikacji Wymóg zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy został wprowadzony w art. 448 nowej ustawy Pzp. Dotyczy również zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

 

Kompletna dokumentacja, jaką należy przekazać do kontroli ex-post po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (dalej: „Wytyczne”), powinna zawierać między innymi:

 1. dokumenty zawierające wyliczenie szacunkowej wartości zamówienia, w tym zebrane na tym etapie wyceny;
 2. potwierdzenie publikacji ogłoszenia w bazie konkurencyjności/na stronie internetowej zamawiającego/rozesłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców (w zależności od trybu wyboru wykonawcy zamówienia);
 3. zapytanie ofertowe wraz z kompletem załączników;
 4. pytania wykonawców wraz z udzielonymi odpowiedziami;
 5. wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego;
 6. kopie złożonych ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi złożenie ofert w terminie, np. kopie kopert z datą i godziną wpływu ofert (w przypadku ofert składanych w formie papierowej), zrzuty ekranu lub wydruki ze stosowanej przez zamawiającego platformy zakupowej, z widoczną datą i godziną wpływu ofert (w przypadku ofert składanych w formie elektronicznej);
 7. korespondencję z wykonawcami;
 8. protokół z postępowania;
 9. oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;
 10. kopię umowy/umów zawartej z wykonawcą/wykonawcami wraz z załącznikami;
 11. aneksy do zawartych umów wraz ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnieniem ich zawarcia, jeżeli takie elementy nie zostały wymienione w preambule aneksów.

Przekazanie kompletnej dokumentacji w bardzo dużym stopniu wpływa na usprawnienie weryfikacji postępowań przez Wydział Zamówień Publicznych, w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rzetelne przekazywanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli. Przypominamy także, że niewypełnienie obowiązku wynikającego z zawartych umów lub porozumień o dofinansowanie, polegającego na niezwłocznym przekazywaniu kompletnej dokumentacji zamówień udzielonych w ramach projektów bądź też utrudnianie dostępu do dokumentacji zamówienia albo znaczące braki w przekazanej dokumentacji, mogą na etapie kontroli ex-post stanowić podstawę do dokonania pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w wysokości do 100% dofinansowania, zgodnie z obowiązującymi taryfikatorami.

Informujemy również, że dokumentację dotyczącą udzielonego zamówienia należy przekazywać bezpośrednio do opiekuna projektu. Z uwagi na znaczną objętość przekazywanych dokumentów oraz proces elektronizacji udzielania zamówień publicznych doradzamy wykorzystanie rozwiązań chmurowych w tym celu. Dodatkowo przypominamy o obowiązku uzupełniania przez Beneficjentów danych dotyczących umów zawartych w projektach w systemie SL2014. Nieuzupełnienie tych danych wydłuża proces kontroli zamówienia, co przekłada się m.in. na dłuższe zatwierdzanie wniosków o płatność i późniejsze wypłaty dofinansowania.

Dodatkowo wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i wątpliwościom związanym z procesem przekazywania dokumentacji do kontroli, przedstawiamy przykładowe listy dokumentów jakie należy przedłożyć do CPPC do kontroli ex-post wraz z ich przykładowym spisem.

Tryby pozaustawowe

pdf

Postępowania przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

pdf

Jednocześnie oddajemy w Państwa ręce materiały, przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisję Europejską, które pomogą uniknąć błędów popełnianych podczas udzielania zamówień publicznych w trybach pozaustawowych w ramach projektów realizowanych z POPC 2014-2020.

pdf

pdf

pdf

pdf

Zachęcamy do stosowania załączonych wzorów.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.