Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce,
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.

W ramach PO IG wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Natomiast projekty, które są innowacyjne w skali regionu, wspierane będą w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
W ramach PO IG projekty realizować będą sieci instytucji otoczenia biznesu, wysoko specjalistyczne ośrodki innowacyjności, jednostki naukowo-badawcze, jednostki administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa.

Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji:

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Celem osi priorytetowej 7 jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców.

Beneficjenci:

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe,
 • instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,
 • konsorcja jednostek administracji publicznej z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu zawodowego lub jednostkami badawczo – rozwojowymi.

Typy projektów:

 • budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą e-Usługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, zamówienia publiczne, rejestracja działalności gospodarczej, rejestry sądowe, ochrona zdrowia, ochrona środowiska,
 • przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewnienie zintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej dla jednostek administracji centralnej i jednostek samorządu terytorialnego,
 • rozwój systemów informacji publicznej (w tym informacji prawnej),
 • projekt systemowy mający na celu zapewnienie synergii działań w zakresie e-Administracji prowadzonych na szczeblu centralnym i regionalnym.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, iż w dniu 8 stycznia 2009 roku podpisana została umowa pomiędzy WWPE a MSWiA na dofinansowanie Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji w ramach 7 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Z usług w ramach projektu systemowego mogą korzystać instytucje zaangażowane w realizację projektów kluczowych 7 Osi Priorytetowej.

Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki:

Instytucją Pośredniczącą w realizacji tego priorytetu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W ramach priorytetu 8. wspierane są działania w zakresie:

 • tworzenia usług elektronicznych,
 • tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami,
 • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Priorytet 8. będzie realizowany w synergii z priorytetem 7., mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.

WWPE jest Instytucją Wrażającą dla następujących działań w ramach priorytetu 8. POIG:

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion

Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • grupy jednostek samorządu terytorialnego – konsorcja, związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • konsorcja jednostek samorządu terytorialnego lub w/w grup jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Działanie ma na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do użytkownika) poprzez wsparcie mikro- małych i średnich przedsiębiorców zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe non-profit.

UWAGA! WWPE informuje o nadaniu przez Komisję Europejską numerów referencyjnych programów pomocowych.

W związku z obowiązkiem instytucji udzielających pomocy do informowania Beneficjentów o numerach referencyjnych programów Władza Wdrażająca Programy Europejskie informuje, że Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka działanie 8.4 realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r. w sprawie udzielania przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku „ostatniej mili” w ramach POIG, 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. Nr 84. poz. 712 i Nr 157 poz. 1241) posiada numer referencyjny X427/2010.


Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007- 2013 znajdują się na stronach:

Inne Instytucje Wdrażające / Pośredniczące II stopnia w ramach POIG:

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.