Nabór wniosków POPC 1.1 czwarty konkurs

ROZSTRZYGNIĘCIE IV KONKURSU DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach czwartego konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-007/19 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” oraz w związku z podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu.

W ramach konkursu zostało złożonych 35 wniosków o dofinansowanie na 22 spośród 35 wyznaczonych obszarów konkursowych. W wyniku przeprowadzonej oceny oraz w związku z odstąpieniem od podpisania dwóch umów o dofinansowanie przez spółkę KOBA Sp. z o.o.  do dofinansowania zostało wyłonionych 16 projektów.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym internetem o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 16 obszarach wynosi 127 259 i stanowi 111,03% w stosunku do wskazanej minimalnej liczby gospodarstw domowych dla tych obszarów.  Ponadto w wyniku realizacji projektów podłączonych do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 6 Gminnych Ośrodków Kultury oraz 118 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów to 276 891 897,42 PLN i stanowi 47,74% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej prezentujemy pełną listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów, w której wskazane są projekty rekomendowane do dofinansowania wraz z kwotą przyznanego dofinansowania i liczbą uzyskanych punktów oraz konkurujący projekt spełniający wszystkie kryteria oceny. Zestawienie uwzględnia także obszary, na których w wyniku przeprowadzonej oceny nie wyłoniono zwycięskiego projektu. Zamieszczamy także listę podpisanych umów o dofinansowanie.

pdf

pdf

 

SZCZEGÓŁOWE MAPY OBSZARÓW, NA KTÓRE PRZYZNANO DOFINANSOWANIE

LP. ID OBSZARU NAZWA OBSZARU
1 4.08a LUBUSKI część A
2 4.08b LUBUSKI część B
3 4.10a ŁÓDZKI część A
4 4.10b ŁÓDZKI część B
5 4.10d ŁÓDZKI część D
6 4.12a MAŁOPOLSKI część A
7 4.20a PODLASKI część A
8 4.22a POMORSKI część A
9 4.22c POMORSKI część C
10 4.22d POMORSKI część D
11 4.26a ŚWIĘTOKRZYSKI część A
12 4.26b ŚWIĘTOKRZYSKI część B
13 4.26c ŚWIĘTOKRZYSKI część C
14 4.30a WIELKOPOLSKI część A
15 4.30b WIELKOPOLSKI część B
16 4.32b ZACHODNIOPOMORSKI część B

 


9 października 2019 r.

Ogłoszenie  czwartego konkursu dla POPC 1.1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13A, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

czwartego  konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach ogłoszonego konkursu dla działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla obszarów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl. najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 580 000 000,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt milionów, 00/100 złotych). Powyższe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uruchomienie konkursu odbywa się zgodnie  z Regulaminem konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 9 listopada 2019 roku do 29 lutego 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 29 lutego 2020 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

 

Aktualizacja z dnia 07.02.2020 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie §12 pkt. 3 Regulaminu konkursu informuje, że ze względu na dokonaną w dniu 07.02.2020 r. aktualizację „Listy obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze” podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 31 marca 2020 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 9 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/

 

Aktualizacja z dnia 23.03.2020 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie §12 pkt. 3 Regulaminu konkursu informuje, że ze względu na potencjalne utrudnienia procesu aplikowania związane z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii podjęło decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 15 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 9 listopada 2019 roku do 15 kwietnia 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/ .

 

Aktualizacja z dnia 10.04.2020 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działając na podstawie §12 pkt. 3 Regulaminu konkursu informuje, że ze względu na potencjalne utrudnienia procesu aplikowania związane z obowiązującym stanem epidemii podjęło decyzję o dalszym przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 30 kwietnia 2020 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

 

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 9 listopada 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59:59 za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt:

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.