Pytania i odpowiedzi 2.3.1 POPC – nauka

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

 • Czy w ramach Poddziałania 2.3.1  można ograniczyć udostepniane informacje jedynie grupie docelowej ostatecznych odbiorców typu „jednostki naukowe”? Z oczywistych względów wrażliwości takich informacji odbiorcami nie mogą być przedsiębiorstwa.

Odpowiedź:

zgodnie z informacjami zawartymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 odnośnie celu szczegółowego Poddziałania 2.3.1 wskazano, iż:

„…Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będącymi repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych..”

Jednocześnie, w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze Źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) odnośnie kryterium Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem wskazano, iż wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że „..dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons). Dodatkowo, odnośnie kryterium Systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych wskazano, iż:

„.. Wnioskodawca wykaże, że wdrożone i/lub wykorzystywane systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach. W dokumentacji należy, m.in.:

– przedstawić klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe[1], informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne).

– przedstawić opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym etapie cyklu życia usługi udostępniania zasobów nauki; zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych..”

Z powyższego należy wnosić, iż projekty dofinansowywane w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) mają na celu udostepnienie ISP w jak najbardziej otwarty sposób, ograniczeniem powyższego są kwestie praw autorskich i patentowych oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Jednocześnie, należy zweryfikować czy szpitale kliniczne, które mają zostać objęte projektem są jednostkami naukowymi w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Uprzejmie informuję, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, analizy w powyższym zakresie, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

 • Interesuje mnie kwestia umowy partnerstwa. Czy taka umowa jest wymagana w przypadku składania wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum uczelni (wszystkie podmioty są jednostkami sektora finansów publicznych)? Jeżeli tak, czy istnieje wzór takiej umowy, który zawiera niezbędne zapisy jakich Państwo oczekują od Beneficjentów? Jeżeli tak, czy umowa partnerstwa jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie czy też do umowy o dofinansowanie?

Odpowiedź:

Art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wskazuje: W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Z powyższego należy wnosić, iż w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie, porozumienie/umowa o partnerstwie jest dokumentem obowiązkowym (niezależnie od statusu prawnego partnerów) i w związku z powyższym stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

W przypadku uzyskania dofinansowania, wniosek (wraz z załącznikami, czyli m.in. porozumieniem/umową o partnerstwie) stanie się załącznikiem do porozumienia/umowy o dofinansowanie projektu.

Jednocześnie informuję, iż w definicji kryterium formalnego dla działania 2.3 POPC pt. Prawidłowość wyboru partnerów w projekcie (jeśli dotyczy) wskazano wymagania odnośnie porozumienia/umowy o partnerstwie:

Do wniosku należy dołączyć podpisane porozumienie lub umowę o partnerstwie, w której określono co najmniej:

– przedmiot porozumienia/umowy,

– prawa i obowiązki stron,

– zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, w tym podział obowiązków związanych z utrzymaniem projektu co najmniej w okresie trwałości,

– partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

– sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

– sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

 

 • Rozważamy możliwość uczestnictwa w ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”. Mamy jednak wątpliwość związaną z  tym, czy partnerem w projekcie może być przedsiębiorstwo z innego niż Polska kraju UE? Jeśli tak, to na jakiej podstawie przedsiębiorstwo może przystąpić do partnerstwa?

Odpowiedź:

Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wskazuje zasady tworzenia partnerstw:

 1. W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.
 2. Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.8)), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do:

1) ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów;

2) uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;

3) podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. (..)

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915.

Z powyższego wynika, że nie występuje ograniczenie co do kraju pochodzenia przedsiębiorstwa. Należy jednak mieć na uwadze także zapisy instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie:

W polu „Projekt partnerski” należy wybrać właściwą wartość z poniższej listy:

 • Tak,
 • Nie,

W celu dodawania kolejnych partnerów należy użyć ikony (+)

 

W przypadku występowania partnerów w zakresie realizacji projektu, należy ich wszystkich wymienić podając aktualne dane. W przypadku występowania więcej niż jednego takiego podmiotu należy powielić tabelę odpowiednio do ich liczby.

Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania dopuszczalności partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”.

Niedowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

 

4) Uczelnia Wyższa planuje wziąć udział w konkursie PO PC działanie 2.3.1 w partnerstwie z Uniwersytetem. Uniwersytet ten jest uczelnią, a więc zgodnie z regulaminem konkursu, szczegółowym opisem osi priorytetowych POPC jest podmiotem kwalifikującym się do bycia beneficjentem w projekcie (lub partnerem), natomiast jest podmiotem spoza sektora finansów publicznych. Czy w związku z tym konieczne jest włączenie Uniwersytetu do Partnerstwa w drodze otwartego naboru zgodnie z art. 33. ust. 2. Ustawy wdrożeniowej (z dnia 11 lipca 2014 r.)?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż:

zgodnie z Art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jednostki sektora finansów publicznych (w rozumieniu przepisów o finansach publicznych) mają obowiązek dokonania wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów opisanej w tym ustępie, niezależnie od faktu wymienienia ich w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POPC jako uprawnionych partnerów w ramach danego działania/poddziałania.

5) Uprzejmie proszę o udzielenie informacji dotyczącej zapisu regulaminu „Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC.”

Proszę o przedstawienie procedury otrzymania takiej opinii.

Odpowiedź:

w odpowiedzi przesyłam link do Uchwały KRMC w sprawie określenia wzoru opisu założeń projektu informatycznego, który należy złożyć do KRMC do zaopiniowania zgodnie z Zarządzeniem NR 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (poniżej przesyłam również link do ww. Zarządzenia):

http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-krmc/uchwaly-krmc/3151,Uchwala-KRMC-w-sprawie-okreslenia-wzoru-opisu-zalozen-projektu-informatycznego.html

http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-krmc/dokumenty-prawne/3085,Zarzadzenie-nr-48-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-Komitetu-Rady-Ministrow-do-sp.html

 

[1] wrażliwe dane osobowe – dane, o których mowa w art. 27. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

6) Proszę  o wyjaśnienie poniższego:

Zgodnie z regulaminem „6. Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC”. Jednakże, karta kryteriów formalnych zawiera zapis „Do wniosku o dofinansowanie załączony został dokument potwierdzający akceptację realizacji projektu, zawierający podpis właściwego członka kierownictwa ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez ministerstwa lub jednostki im podległe), podpis kierownika jednostki oraz właściwego członka kierownictwa właściwego ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nadzorowane przez ministerstwa) lub podpis kierownika jednostki (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa). Forma złożenia podpisu zależeć będzie od formy składania wniosku określonej regulaminem konkursu.” – Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych).

W związku z powyższym proszę o informację czy jesteśmy zobowiązani do przedstawienia opinii Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, jeżeli wpisujemy się w II typ projektów – nie objęty obowiązkiem przedstawienia opinii, jak wynika z karty kryteriów formalnych.

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż odnośnie kryterium formalnego dla działania 2.3 POPC pt. Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych) to, jak wskazano w nazwie kryterium, nie dotyczy ono wniosków
o dofinansowanie składanych w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), a więc dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach tego naboru załącznik do wniosku
o dofinansowanie w postaci Dokumentu stanowiącego akceptację realizacji projektu przez właściwego decydenta nie jest wymagany.

W § 4 ust. 6 Regulaminu konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 wskazano, iż: Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wnioskodawca ma obowiązek posiadać ww. pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC w momencie aplikowania o środki w ramach konkursu.

7) W związku z obecnym naborem konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) proszę o przesłanie linka lub dokumentupn.”Metodologia szacowania wysokości dofinansowania
w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 oraz 2.3  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”, o którym jest mowa w poz. Zgodność z zasadami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) w załączniku „Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż „Metodologia szacowania dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.3 POPC działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” nie jest obowiązująca dla trwającego konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16.

Jako podstawę prawną dotyczącą udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis należy traktować „Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnianie informacji sektora ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnianie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”, które zostało zamieszczone w dokumentacji konkursowej.

8) Proszę o informację dot. dokumentacji konkursowej:

 1. Realizacja projektu mieści się w okresie od 01.01.2014 r do 31.12.2023 r.
 2. Data rzeczowego zakończenia projektu (…) przypada nie później niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu.

Wnioskuję, że jeśli zamieścimy w projekcie wydatki związane z realizowanym projektem poniesione w czerwcu 2014 r., a umowę o dofinansowanie podpiszemy w czerwcu 2017 r. to projekt musimy zakończyć najpóźniej w czerwcu 2020 r.? Przy założeniu, że umowa oczywiście obejmie okres kwalifikowania wydatków od czerwca 2014 do czerwca 2020.

 

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że zgodnie z kryterium formalnym dla działania 2.3 nr 8 pt. Zgodność z okresem kwalifikowania wydatków w POPC, wydatki ponoszone od 1 stycznia 2014 r. są potencjalnie kwalifikowalne w ramach realizacji projektu, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w Zasadach kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, a więc wydatek poniesiony w czerwcu 2014 r. spełnia powyższy wymóg.

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie jako planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie należy przyjąć czerwiec 2017 r., a koniec okresu realizacji projektu co do zasady nie powinien być późniejszy niż ostatni dzień czerwca 2020 r. Jednocześnie, odnośnie okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie, to należy przez to rozumieć okres od poniesienia pierwszego wydatku w ramach projektu do daty poniesienia ostatniego wydatku, lecz okres ten nie może być późniejszy niż 90 dni od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.

W opisanym przypadku, okres realizacji projektu rozpoczynałby się w czerwcu 2017 r. a kończył w czerwcu 2020 r., a okres kwalifikowalności wydatków w projekcie rozpoczynałby się w kwietniu 2014 r. a kończył w czerwcu 2020 r. (choć mógłby nawet kończyć się we wrześniu 2020 r.)

Należy mieć jednak na uwadze, czy w projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. W przypadku jej występowania należy przeanalizować zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) – przede wszystkim § 10 oraz § 15.

9) Czy w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) jest ograniczenie co do ilości złożonych wniosków? Czy można złożyć w ramach przedmiotowego konkursu więcej niż jeden wniosek? Czy można złożyć jeden wniosek samodzielnie, a drugi w Partnerstwie?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż w ramach przedmiotowego naboru nie występują takie ograniczenia. Uprawnione podmioty mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, w tym mogą to być wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych indywidualnie przez uprawniony podmiot lub wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie.

10) Czy w koncepcję projektów w ramach konkursu 2.3.1 wpisuje się projekt, w ramach którego niepubliczna szkoła wyższa proponuje: udostępnianie publiczne e-serwisów (serwisów elektronicznych zawierających materiały dydaktyczne) – digitalizacja i udostępnienie materiałów dydaktycznych, udostępnianie publiczne publikacji, do których nabyto prawa autorskie, udostępnianie publiczne publikacji, do których nie nabyto praw autorskich, zbiory biblioteczne znajdujące się obecnie w formie analogowej?

Odpowiedź:

na stronie internetowej CPPC prezentującej informacje o przedmiotowym naborze (https://arch.cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/) zamieszczono definicję zasobów nauki na potrzeby konkursu (w sekcji Ważne komunikaty):

„Zasoby nauki na potrzeby konkursu należy interpretować jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.”

Jednocześnie, zgodnie z informacjami zawartymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 odnośnie celu szczegółowego Poddziałania 2.3.1 wskazano, iż:

„…Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będącymi repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych..”

Dodatkowo, w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze Źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) odnośnie kryterium Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem wskazano, iż wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że „..dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons). Dodatkowo, odnośnie kryterium Systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych wskazano, iż:

„.. Wnioskodawca wykaże, że wdrożone i/lub wykorzystywane systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach. W dokumentacji należy, m.in.:

– przedstawić klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe[1], informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne).

– przedstawić opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym etapie cyklu życia usługi udostępniania zasobów nauki; zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych..”

Z powyższego należy wnosić, iż projekty dofinansowywane w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) mają na celu udostepnienie ISP w jak najbardziej otwarty sposób, ograniczeniem powyższego są kwestie praw autorskich i patentowych oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych. Uprzejmie informuję, iż przedstawiona analiza ma charakter ogólny z racji ogólnego charakteru zapytania, natomiast to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

11) Proszę o informację czy w ramach konkursu  nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16, kwalifikowany jest Projekt, w którym zaplanowano udział innych podmiotów, nie będących Partnerami. Wnioskodawca Projektu sprawuje nadzór nad podmiotami. W ramach projektu w siedzibach podmiotów, nad którymi sprawuje nadzór, zostałby zainstalowany sprzęt stanowiący własność Wnioskodawcy  niezbędny do zbierania danych. Po wdrożeniu Projektu Wnioskodawca pozyskiwałby od pomiotów dane do tworzenia zintegrowanych zasobów danych naukowych. Podmioty nie byłyby partnerami w Projekcie.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż w bieżącym naborze jedyną dopuszczalną formułą realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot jest realizacja projektu w partnerstwie.

Informacje odnośnie definicji partnera oraz konieczności uzasadnienia realizacji Projektu w partnerstwie zamieszczono w punkcie nr 5 instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie:

„Partnerem jest podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe. (…) Partner może ponosić wydatki kwalifikowane w projekcie pod warunkiem, iż jest to zgodne z zawartą umową lub porozumieniu o partnerstwie.

Partnerstwo zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej jest dopuszczalne w sytuacjach, gdy udział partnera/partnerów przyczynia się do osiągnięcia celów projektu w wymiarze większym niż przy zaangażowaniu jedynie wnioskodawcy, powoduje synergię lub umożliwia całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt.

Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania dopuszczalności partnerstwa w polu „Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru”.

Niedowiedzenie dopuszczalności realizacji projektu w formule partnerstwa zamiast zamówienia publicznego będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.”

(…) Opis sposobu wyboru partnera oraz uzasadnienie dla jego wyboru – należy opisać sposób wyboru partnera oraz uzasadnienie jego wyboru w kontekście konieczności realizowania Projektu w partnerstwie. W przypadku partnerów spoza sektora finansów publicznych, ze szczególnym odniesieniem do wymagań zawartych w art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Ponadto w punkcie tym należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu w partnerstwie (jeśli dotyczy) oraz wskazać podział zadań w partnerstwie.”

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę czy projekt w przedstawionym poniżej formacie spełni wymogi Kryterium merytorycznego „Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem”. W Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów wskazano, iż:

„W ramach kryterium należy przedstawić opis przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów nauki, które mają zostać objęte projektem, wskazując co najmniej: rodzaj i ilość poszczególnych zasobów, ich stopień unikalności, aktualny i planowany w ramach projektu zakres ich cyfrowego udostępnienia, planowany w ramach projektu model prawny cyfrowego udostępnienia zasobów oraz prawne możliwości i ograniczenia dla ich ponownego wykorzystania.

Instrukcja:

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:

– przeprowadził inwentaryzację i dokonał skatalogowania zasobów objętych projektem,

– przedstawił opis zakresu i modelu prawnego ich cyfrowego udostępnienia, z uwzględnieniem prawnych możliwości i ograniczeń dla ich ponownego wykorzystania,

– dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons).

Wnioskodawca powinien również szacunkowo wskazać, jaką część całości posiadanych przez wnioskodawcę zasobów nauki danego rodzaju będą stanowić zasoby cyfrowo udostępniane w ramach projektu.”

Uprzejmie informuję, iż przedstawiona analiza ma charakter ogólny z racji ogólnego charakteru zapytania, natomiast to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

 12) Zwracam się z prośbą o informację w jaki sposób rozumiana będzie trwałość projektu w przypadku projektów w ramach działania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).  Proszę o bliższe wyjaśnienie kryterium „Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość organizacyjną, techniczną i finansową”. Czy np. przez okres 5 lat powinniśmy z własnych środków utrzymywać serwis techniczny (serwery itp.) niezbędny do udostępniania ISP? Czy w okresie trwałości informacje powinny być aktualizowane itp. ?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odnośnie kryterium „Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość organizacyjną, techniczną i finansową” przedstawiono następujący opis:

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym.

Instrukcja:

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu w tym:

– przedstawić prognozowane koszty utrzymania i rozwoju cyfrowo udostępnianych zasobów (a także infrastruktury – jeśli jest elementem projektu) objętych projektem,

– wskazać zagwarantowane źródła i mechanizmy finansowania ww. zadań,

– przedstawić opis zdolności finansowo-organizacyjnej, w szczególności w zakresie potencjału technicznego, kadrowego i finansowego niezbędnego do utrzymania efektów realizacji projektu w okresie trwałości, tak aby było możliwe zapewnienie w tym okresie cyfrowego udostępniania zasobów nauki na poziomie dostępności, jakości i otwartości danych nie niższym niż zrealizowany w projekcie,

– wskazać podmiot odpowiedzialny za utrzymanie trwałości w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz rolę, jaką pełni w organizacji.

W ramach kryterium zbadana zostanie również gotowość wszystkich tych partnerów uczestniczących w projekcie, którzy w myśl zapisów porozumienia lub umowy o partnerstwie (zał. do wniosku aplikacyjnego) mają być współodpowiedzialni za utrzymanie efektów realizacji projektu.

Z powyższego wynika, iż wnioskodawca ma obowiązek zapewnić możliwość rozwoju cyfrowego udostępniania zasobów (m.in. poprzez aktualizację informacji) oraz zapewnić utrzymanie trwałości w okresie co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, w tym m.in. serwis techniczny niezbędny do udostępniania ISP.

Jednocześnie informuję, iż pomocnym dokumentem będzie również dokument pt. Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności (stanowiący element dokumentacji konkursowej).

 

 14) Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie:

czy dodatek przyznany do wynagrodzenia za pracę w projekcie dla pracownika j. naukowej zgodnie z zapisami par. 6.16.1. – stosunek pracy pkt 8 (str. 72) wytycznych horyzontalnych z dnia 10 kwietnia 2015, może być kwalifikowany do wys. 80% wynagrodzenia podstawowego w związku z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 7 września 2015 zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w j. naukowej?

 

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż zgodnie z punktem 6.2 3) b) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający m.in. następujący warunek: jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego.

Jednocześnie, należy mieć również na uwadze zapisy punktu 6.16.1 8) Wytycznych tj. Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

Z powyższego należy wnosić, iż wydatki ponoszone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego są potencjalnie kwalifikowalne na zasadach opisanych powyżej oraz o ile spełniają inne wymogi zasad kwalifikowalności obowiązujących dla projektów dofinansowywanych w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Uprzejmie informuję, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, analizy w powyższym zakresie, a ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej oraz, po uzyskaniu dofinansowania przez projekt, na podstawie dokumentów przedłożonych w celu rozliczenia poniesionego wydatku.

15) Uprzejmie proszę o jak należy rozumieć zapis dokumentacji konkursowej:

– model prawny cyfrowego udostępnienia zasobów oraz

– prawne możliwości i ograniczenia dla ich ponownego wykorzystania

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila informuję, iż opis kryterium merytorycznego pt. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem zawarto w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do dokumentacji konkursowej.

16) Czy Wnioskodawca, będący beneficjentem projektu w ramach PO PC 2.3.1 typ II (1 konkurs), może ubiegać się o dofinansowanie na kolejny projekt w ramach obecnego naboru PO PC 2.3.1 nauka (https://arch.cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/)? Czy są jakieś ograniczenia lub wytyczne, a jeśli tak to jakie, odnośnie zakresu kolejnego projektu, składu ewentualnego partnerstwa lub występowania jako lider/partner w razie składania wniosku?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż w ramach przedmiotowego naboru nie występują takie ograniczenia. Uprawnione podmioty, które otrzymały już dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.1 POPC, mogą złożyć kolejne wnioski o dofinansowanie projektów, w tym mogą to być wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych indywidualnie przez uprawniony podmiot lub wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie

[1] wrażliwe dane osobowe – dane, o których mowa w art. 27. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

17) W regulaminie konkursu zapisane jest, że: „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie  wynosi 65 000 000 PLN”. Jak zatem należy rozumieć zapisy w SZOOP POPC 2014-2020 pkt. 15 /str. 38,39/ dot. Kategorii regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR)? Proszę o wyjaśnienie czy ww. pula 65 mln PLN przewidziana w konkursie jest dzielona według kopert
z SZOOP?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż zgodnie z zapisami „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” (dostępnego np. pod linkiem SZOOP), wszystkie projekty realizowane w ramach osi II dotyczą całego kraju, a nie poszczególnych regionów i dlatego też oś ta ma charakter „pro rata”. W powyższym dokumencie wskazano, iż (str. 45):

Na każdej osi priorytetowej POPC funkcjonują dwie koperty finansowe – jedna dla 15 regionów, a druga dla Mazowsza z poziomami stopy dofinansowania wynoszącymi odpowiednio 85% i 80%. Zgodnie z zasadami przyjętymi w UP w programie występują dwa rodzaje osi priorytetowych – „osie pro rata” i „osie standardowe”.

-„Osie pro rata” to oś II E-administracja i otwarty rząd, oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa oraz oś IV Pomoc techniczna. Osie te mają charakter ogólnopolski – wszystkie realizowane w nich projekty dotyczą całego kraju, a nie poszczególnych kategorii regionów. Ustalona dla nich relacja pomiędzy kopertami regionów słabiej rozwiniętych i Mazowsza wynosi 93% (15 regionów słabiej rozwiniętych) -7% (Mazowsze), co odpowiada relacji środków funduszy strukturalnych w Polsce przypadających na regiony słabiej rozwinięte i na Mazowsze. Projekty realizowane w tych osiach konsumować będą alokacje z obydwu kopert w ustalonej wyżej proporcji (…)

W związku z powyższym, kwota środków przeznaczona na nabór nie jest dzielona według kopert finansowych oraz nie występuje podział środków finansowych wg lokalizacji Beneficjenta.

18) Czy regulamin konkursu określa zakres wolnej licencji, w ramach której będą digitalizowane zasoby naukowe?

Odpowiedź:

zgodnie z informacjami zawartymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 odnośnie celu szczegółowego Poddziałania 2.3.1 wskazano, iż:

„…Priorytetowo będzie traktowane udostępnianie ISP w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, oraz przy zapewnieniu interoperacyjności z krajowymi i zagranicznymi systemami centralnymi, będącymi repozytoriami danych publicznych. Istotne będzie także zagadnienie uregulowania kwestii dotyczących praw autorskich i patentowych..”

Jednocześnie, w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze Źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) odnośnie kryterium Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem wskazano, iż wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że „..dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons). Dodatkowo, odnośnie kryterium Systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania danych wskazano, iż:

„.. Wnioskodawca wykaże, że wdrożone i/lub wykorzystywane systemy teleinformatyczne zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach. W dokumentacji należy, m.in.:

– przedstawić klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe[1], informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne).

– przedstawić opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym etapie cyklu życia usługi udostępniania zasobów nauki; zapewnieniu ochrony danych osobowych, w tym danych podlegających szczególnej ochronie; zachowaniu tajemnic prawnie chronionych..”

Z powyższego należy wnosić, iż projekty dofinansowywane w ramach poddziałania 2.3.1 POPC (typ projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) mają na celu udostepnienie ISP w jak najbardziej otwarty sposób, ograniczeniem powyższego są kwestie praw autorskich i patentowych oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych. Innych ograniczeń dokumentacja konkursowa nie przewiduje.

Uprzejmie informuję, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, analizy w powyższym zakresie, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

19) Jakiego rodzaju wydatki należałoby traktować jako infrastrukturę teleinformatyczną? Jakie koszty będą brane pod uwagę przy ustaleniu limitu 2%, o którym mowa w pkt 12 przewodnika?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów odnośnie kryterium merytorycznego nr 12 Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu wskazano iż: W ramach kryterium punkty będą przyznawane tym projektom, dla których nie będzie konieczne tworzenie nowej infrastruktury teleinformatycznej (także ze środków własnych wnioskodawcy), służącej cyfrowemu udostepnieniu zasobów nauki objętych projektem, przy założeniu udowodnienia przez wnioskodawcę, że zostaną zapewnione zasoby infrastrukturalne wystarczające do wdrożenia projektu i utrzymania go w okresie trwałości (…)

Punktacja:

Wnioskodawca otrzyma 8 punktów jeżeli projekt będzie w pełni opierał się na już istniejącej infrastrukturze teleinformatycznej. Warunkiem uzyskania punktów jest wartość wydatków związanych z zakupem infrastruktury teleinformatycznej nie przekraczająca 2 % całości wydatków kwalifikowalnych.

Jako infrastrukturę teleinformatyczną rozumiane są urządzenia służące do przechowywania i udostępniania danych, w tym składające się na serwerownie. Zarówno sprzęt do digitalizacji jak i sprzęt dla personelu projektu (z zastrzeżeniem zapisów Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności sekcja 6.16, pkt 12) nie są wliczane do limitu 2% na sprzęt teleinformatyczny, o ile nie służą pokryciu kosztów serwerowni.

20) Proszę o informację jakiego rodzaju koszty możemy ująć w podkategoriach sprzęt informatyczny/ sprzęt do digitalizacji linia utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu. Czy w ramach tej linii można rozliczać wydatki związane np. z wykorzystaniem energii?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej PO PC na lata 2014-2020, koszty jakie należy ująć w poniższych kategoriach to:

W ramach sprzętu informatycznego:

 • wydatki na zakup i dostawę sprzętu informatycznego,
 • wydatki na urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu,
 • wydatki na modernizację sprzętu informatycznego w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji projektu,
 • utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu,
 • wydatki na leasing sprzętu informatycznego,
 • wydatki na najem sprzętu informatycznego,
 • wydatki na dzierżawę sprzętu informatycznego,
 • amortyzacja sprzętu informatycznego z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danego rodzaju środków trwałych w zakresie i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu,
 • wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji oraz identyfikacji (np. elektronicznego poświadczania tożsamości).
 • W ramach sprzętu do digitalizacji:
 • wydatki związane z zakupem infrastruktury do pozyskiwania udostępnianych w ramach projektu danych oraz do digitalizacji (skanery, kamery cyfrowe, oświetlenie, zestawy komputerowe, podzespoły komputerowe, kalibratory i spektrofotometry, akcesoria itp.)
 • wydatki na modernizację sprzętu do digitalizacji w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji projektu, pod warunkiem, że sprzęt ten nie został zakupiony przy współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych,
 • utrzymanie sprzętu w okresie realizacji projektu,
 • wydatki na opiekę serwisową posprzedażową (maintenance) sprzętu do digitalizacji,
 • wydatki na leasing sprzętu do digitalizacji,
 • wydatki na najem sprzętu do digitalizacji,
 • wydatki na dzierżawę sprzętu do digitalizacji,
 • amortyzacja sprzętu do digitalizacji, z zachowaniem zasad ogólnych dotyczących amortyzacji danego rodzaju środków trwałych w zakresie i w czasie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu,
 • wydatki związane z digitalizacją obiektów (tworzenie, obróbka materiałów cyfrowych i weryfikacja jakości),
 • zadania w zakresie selekcji i przygotowania obiektów i materiałów do digitalizacji, w tym np. wybór, przygotowanie, zabezpieczenie konserwatorskie obiektów i materiałów, wykonanie odwzorowań, transport obiektów do pracowni digitalizacyjnej, wydatki poniesione na pokrycie kosztów wyjazdów terenowych, opracowanie merytoryczne materiałów, itp.
 • wydatki związane z tworzeniem, wprowadzeniem do baz danych informacji o zasobach (opracowanie metadanych obiektów), strukturyzacja języka opisu, tłumaczenia słowników oraz weryfikacja jakości,
 • digitalizacja rejestrów i poprawa jakości danych, w tym czyszczenie danych oraz digitalizacja danych dostępnych w innych formach niż forma cyfrowa.

Szczegółowość wydatków zależna jest od specyfiki projektu, należy pamiętać, że muszą być to koszty poniesione i niezbędne do realizacji projektu oraz związane bezpośrednio z realizacją projektu. Jednocześnie zgodne z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

Ponadto uprzejmie informuję, iż koszty na energię nie są kosztami kwalifikowalnymi w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC.
21) Czy zakup licencji i oprogramowania w ramach projektu wchodzi w limit 2% na zakup infrastruktury teleinformatycznej?
Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów odnośnie kryterium merytorycznego nr 12 Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu wskazano iż: W ramach kryterium punkty będą przyznawane tym projektom, dla których nie będzie konieczne tworzenie nowej infrastruktury teleinformatycznej (także ze środków własnych wnioskodawcy), służącej cyfrowemu udostepnieniu zasobów nauki objętych projektem, przy założeniu udowodnienia przez wnioskodawcę, że zostaną zapewnione zasoby infrastrukturalne wystarczające do wdrożenia projektu i utrzymania go w okresie trwałości (…)

Punktacja:

Wnioskodawca otrzyma 8 punktów jeżeli projekt będzie w pełni opierał się na już istniejącej infrastrukturze teleinformatycznej. Warunkiem uzyskania punktów jest wartość wydatków związanych z zakupem infrastruktury teleinformatycznej nie przekraczająca 2 % całości wydatków kwalifikowalnych.

Jako infrastrukturę teleinformatyczną rozumiane są urządzenia służące do przechowywania i udostępniania danych, w tym składające się na serwerownie. Zarówno sprzęt do digitalizacji jak i sprzęt dla personelu projektu (z zastrzeżeniem zapisów Wytycznych horyzontalnych w zakresie kwalifikowalności sekcja 6.16, pkt 12) nie są wliczane do limitu 2% na sprzęt teleinformatyczny, o ile nie służą pokryciu kosztów serwerowni.

Z powyższego opisu wynika, iż zakupu licencji i oprogramowania nie należy traktować jako elementów infrastruktury teleinformatycznej służącej cyfrowemu udostępnieniu zasobów nauki objętych projektem, a więc ich wartość nie byłaby brana pod uwagę przy oszacowaniu, czy wartość wydatków związanych z zakupem infrastruktury teleinformatycznej nie przekracza 2 % całości wydatków kwalifikowalnych. Jednakże przedstawiona analiza ma charakter ogólny z racji ogólnego charakteru zapytania, natomiast to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej i merytorycznej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.

22) Co w przypadku, gdy zasoby, jakie chcemy udostępnić znajdują się już w internecie, są dostępne na naszej stronie www. Czy tzw. ponowne udostępnianie dopuszcza taką sytuację i wydatki związane z udostępnieniem tych zasobów na nowo tworzonej w ramach projektu platformie będą traktowane jako kwalifikowalne?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że w opisie kryterium merytorycznego nr 22 pt. Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym wskazano iż W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty. Głównym celem kryterium jest uniknięcie sytuacji, w której wspierany projekt zakłada digitalizację i udostepnienie zasobów już obecnie dostępnych w wersji cyfrowej lub planowanych do cyfrowego udostepnienia w ramach innych przedsięwzięć.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż jest to kryterium dostępowe, a więc niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.

23) Zwracam się z uprzejmą prośba o ustosunkowanie się do kwestii kwalifikowalności wydatków
w projekcie na przygotowanie i udostępnienie na projektowanej platformie cyfrowej, materiałów, które znajdują się co prawda na stronach internetowych Beneficjenta i Partnerów ale w nieopisanej postaci pdf lub w formacie djvu – w tym przypadku są to całe numery czasopisma i wymagają obróbki cyfrowej celem dostosowania zawartości do wyszukiwania pełnotekstowego wewnątrz plików dla pojedynczych artykułów.
Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) zasoby nauki na potrzeby konkursu należy interpretować jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę. Dane badawcze: informacja, w szczególności zebrane fakty, liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. Przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji wynikających z badań terenowych, ankiety, nagrania wywiadów i zdjęcia.

Wnioskodawca chcąc ulepszyć jakość/ funkcjonalność już istniejących w wersji elektronicznej zasobów, lecz nie do końca spełniających jeszcze założenia projektu może wykorzystać te zasoby w celu ponownego ich udostępnienia (tak, żeby spełniły założenia projektu). Oczywiście jeśli spełni kryterium merytoryczne, czyli dokona analizy stopnia dotychczasowego dostępu i zakresu korzystania przez grupy docelowe z zasobów nauki, które mają zostać udostępniane cyfrowo w obszarze objętym projektem, oraz kluczowych czynników wpływających na stopień wykorzystania,

Mimo powyższego, należy pamiętać, że to Wnioskodawca określa charakter projektu oraz to jakie zasoby nauki digitalizuje i jakiej grupie je udostępnia.

Zasadność wyboru konkretnych zasobów do udostępnienia oraz analiza zapotrzebowania wśród odbiorców stanowią przedmiot oceny merytorycznej, na podstawie całej złożonej dokumentacji aplikacyjnej.

Proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową umieszczoną na stronie: https://arch.cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/, w szczególności z Przewodnikiem po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

24) Czy w ramach konkursu POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 wnioskodawca musi załączyć dokument dot. akceptacji projektu przez KRMC, czy może wystąpić o taką akceptację po uzyskaniu dofinansowania?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, iż Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, który proceduje według własnych odrębnych przepisów. Informacje dotyczące KRMC są dostępne pod linkiem: http://krmc.mc.gov.pl/.

Zgodnie z §8 ust. 2 Zarządzenia NR 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji „Wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego przez Komitet kieruje się:

 1. w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych – przed złożeniem do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie;
 2. w przypadku innych projektów – przed wystąpieniem o zapewnienie finansowania projektu w planie budżetu jednostki”.

Pozytywna opinia KRMC jest zatem wymagana na etapie aplikowania o współfinansowanie ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych m.in. w konkursach w ramach działania 2.3 PO PC ogłoszonych przez CPPC. Pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji opis założeń projektu informatycznego jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, a więc jego dostarczenie będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej odnośnie spełniania kryterium pt. Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania.

Informuję, iż na stronach naborów pojawił się komunikat (w sekcji: Ważne komunikaty) dotyczący opiniowania projektów informatycznych przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji:

Strona naboru dla działania 2.3.1 POPC – administracja

Strona naboru dla działania 2.3.1 POPC – nauka

Zgodnie z opublikowanym Uchwałą nr 5 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 17 października 2016 r. wzorem opisu założeń projektu informatycznego, do dokumentacji składanej do KRMC należy załączyć Protokół z przeprowadzenia Publicznej Prezentacji. Należy zatem zaplanować publiczną prezentację w terminie określonym w Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, który umożliwi złożenie wniosku do KRMC o zaopiniowanie projektu informatycznego i uzyskanie opinii jeszcze przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 PO PC (http://krmc.mc.gov.pl/krm/informacje-o-krmc/uchwaly-krmc/3151,Uchwala-KRMC-w-sprawie-okreslenia-wzoru-opisu-zalozen-projektu-informatycznego.html).

25) Do kogo Beneficjent powinien bezpośrednio skierować wypełniony „opis założeń projektu informatycznego”?
Jakie obowiązują nas tutaj terminy. Czy dzień 15 grudnia jest ostatnim terminem, w którym możemy przesłać wypełniony „opis założeń”, czy też musimy zrobić to wcześniej?
Który minister – członek Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji jest ministrem właściwym w przypadku projektów planowanych do realizacji przez uczelnię wyższą w ramach ww. poddziałania PO PC?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, iż Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, który proceduje według własnych odrębnych przepisów. Właściwy minister kieruje wniosek o zaopiniowanie projektu do Sekretarza Komitetu.

Jednocześnie informuję, iż w komunikacie umieszczonym na stronie https://arch.cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/ wyraźnie wskazane jest, iż w wnioski należy składać w terminie do dnia 15 grudnia (czyli włącznie z dniem 15 grudnia). Jeśli będą Państwo mieli przygotowany wniosek o zaopiniowanie projektu do KRMC przed 15 grudnia, to mogą go Państwo złożyć wcześniej.

W przypadku uczelni wyższych, właściwym ministrem powinien być Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jednakże, iż pytanie ma charakter ogólny nie pozwala na udzielenie jednoznacznej wiążącej odpowiedzi

26) Proszę o wskazanie danych kontaktowych do osoby,  z którą możemy ustalić szczegóły oraz podanie adresu na jaki mamy wysłać informację o prezentacji. Czy wersję papierową  informacji też musimy do Państwa wysłać?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż w zamieszczonej na stronie CPPC dokumentacji, w Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” w pkt 1. wskazane są szczegóły dotyczące publikacji informacji o publicznej prezentacji założeń projektu.

Proszę o przesłanie powyższej informacji na adres wskazany w Regulaminie Konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej link do wspomnianej dokumentacji konkursowej:

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka

Uprzejmie informację, iż wystarczy informacja e-mailowa przesłana do CPPC.

27) Czy Wnioskodawca i wszyscy Partnerzy zobowiązani są posiadać adres ePUAP?

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem konkursu do naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16:

§ 6 Ogólne zasady składania wniosków o dofinansowanie

(…)

9. Wnioskodawca musi posiadać aktywną skrzynkę podawczą na ePUAP oraz adresy e-mail wskazane we wniosku o dofinansowanie, które stanowią podstawowy kanał komunikacji między Wnioskodawcą a IOK.

§ 7 Usuwanie braków formalnych lub oczywistych omyłek

(…)

14. Obowiązkiem wnioskodawcy jest zapewnienie działających kanałów szybkiej komunikacji, w tym adresu skrzynki ePUAP.

15. Odpowiedzialność za brak skutecznych kanałów szybkiej komunikacji, o których mowa powyżej, leży po stronie wnioskodawcy. Nieprawidłowe działanie skrzynki podawczej po stronie wnioskodawcy nie stanowi przesłanki do uznania, iż doręczenie jest nieskuteczne.

W związku z powyższym, obowiązek posiadania prawidłowo działającej skrzynki ePUAP spoczywa na wnioskodawcy, a brak posiadania skrzynek ePUAP przez pozostałych partnerów nie stanowi powodu do odrzucenia wniosku o dofinansowanie.

28) Czy działania na rzecz poprawy dostępności formacji i zasobów serwisu internetowego  dla osób niepełnosprawnych i seniorów ze szczególnym uwzględnienia standardów WCAG 2.0, możliwe są do zrealizowania jako działania dodatkowe w projekcie dotyczącym udostępnienia zasobów nauki w ramach POPC 2.3.1?

Odpowiedź:

Celem poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze Źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) jest dostosowanie ww. zasobów nauki do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Na potrzeby konkursu jako zasoby nauki należy interpretować obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.

Dane badawcze: informacja, w szczególności zebrane fakty, liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. Przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji wynikających z badań terenowych, ankiety, nagrania wywiadów i zdjęcia.

Zgodnie z kryterium merytorycznym nr 8 „Projekt w stopniu wyższym niż minimalny zapewnia podniesienie poziomu otwartości i dostępności cyfrowych zasobów nauki” . W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób systemy informatyczne wdrożone w projekcie wykraczają poza wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych wskazane w WCAG 2.0 na poziomie AA oraz w jaki sposób zadeklarowany poziom dostępności zostanie sprawdzony. Punkty może uzyskać projekt w ramach którego wprowadzone zostaną dodatkowe rozwiązania wykraczające poza wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA, na przykład tłumaczenia na język migowy, interfejsy i treści zaprojektowane dla osób o obniżonej normie intelektualnej, itp.”

Należy pamiętać, że to Wnioskodawca określa charakter projektu oraz to jakie zasoby nauki digitalizuje i jakiej grupie je udostępnia. Zasadność wyboru konkretnych zasobów do udostępnienia oraz analiza zapotrzebowania wśród odbiorców stanowią przedmiot oceny merytorycznej. Powyższe stwierdzenie oraz fakt, iż pytanie ma charakter bardzo ogólny nie pozwala na udzielenie jednoznacznej wiążącej odpowiedzi.

29) W związku z wątpliwościami dot. zapisów w kryterium formalnym nr 14  „Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta” proszę o potwierdzenie, iż Wnioskodawca składając wniosek w ramach poddziałania 2.3.1  (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) nie jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem dokumentu potwierdzającego akceptację realizacji projektu.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż w kryterium formalnym nr 14 „Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta” jest również napisane, iż „kryterium nie dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych).

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową znajdującą się na stronie:

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka

30) Czy zasoby mające podlegać udostępnieniu w ramach projektu muszą w chwili obecnej istnieć w jakiejś konkretnie sprecyzowanej formie?

Odpowiedź:

Informuję, iż na stronie naboru opublikowano definicję zasobu nauki na potrzeby konkursu:

Zasoby nauki na potrzeby konkursu należy interpretować jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę.

Dane badawcze: informacja, w szczególności zebrane fakty, liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. Przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji wynikających z badań terenowych, ankiety, nagrania wywiadów i zdjęcia.

Głównym celem poddziałania 2.3.1 jest dostosowanie ww. zasobów nauki do ich postaci cyfrowej poprzez ich utrwalenie w postaci elektronicznej i opatrzenie metadanymi a także udostępnienie w Internecie, w formatach dostosowanych do przetwarzania maszynowego.

Dodatkowo, w dokumencie pt. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach II. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nie wskazano wydatków na nagranie jako wydatków kwalifikowalnych w projekcie realizowanym w ramach działania 2.3 POPC.

Należy mieć także na uwadze wymogi jakie projekt musi spełnić odnośnie kryterium merytorycznego pt. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. W „Przewodniku po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1..” opis ww. kryterium wskazuje, iż: W ramach kryterium należy przedstawić opis przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów nauki, które mają zostać objęte projektem, wskazując co najmniej: rodzaj i ilość poszczególnych zasobów, ich stopień unikalności, aktualny i planowany w ramach projektu zakres ich cyfrowego udostępnienia, planowany w ramach projektu model prawny cyfrowego udostępnienia zasobów oraz prawne możliwości i ograniczenia dla ich ponownego wykorzystania.

Instrukcja:

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:

 • przeprowadził inwentaryzację i dokonał skatalogowania zasobów objętych projektem,
 • przedstawił opis zakresu i modelu prawnego ich cyfrowego udostępnienia, z uwzględnieniem prawnych możliwości i ograniczeń dla ich ponownego wykorzystania,
 • dla zasobów nauki objętych projektem uregulowane zostały kwestie dotyczące praw autorskich i patentowych. Zasoby nauki udostępniane do ponownego wykorzystania, będące przedmiotem praw autorskich, muszą być udostępniane na zasadzie wolnych licencji (takich jak np. Licencja Creative Commons Uznanie Autorstwa). Należy zadeklarować, jakie licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te będą udostępniane. Należy też zadeklarować, że stan prawny zasobów nauki nie będących przedmiotem praw autorskich zostanie oznaczony z pomocą zestandaryzowanych narzędzi (takich jak np. Znak Domeny Publicznej Creative Commons).

Wnioskodawca powinien również szacunkowo wskazać, jaką część całości posiadanych przez wnioskodawcę zasobów nauki danego rodzaju będą stanowić zasoby cyfrowo udostępniane w ramach projektu.

W związku z powyższym, celem przedmiotowego konkursu jest wsparcie projektów polegających na dostosowaniu istniejących (zinwentaryzowanych i skatalogowanych) zasobów nauki do ich postaci cyfrowej.

31) Uprzejmie proszę o informację dotyczącą sposobu kwalifikowania w projekcie kosztów pośrednich:
 • czy obowiązuje stawka ryczałtowa, czy zasada faktycznie poniesionych wydatków
 • jaki jest próg procentowy oraz od jakich kosztów się go nalicza.

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie „Beneficjent ma możliwość zastosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w przypadku kosztów pośrednich, stosując stawkę ryczałtową. Wnioskodawca z chwilą składania wniosku podejmuje decyzję o sposobie rozliczania kosztów pośrednich, tj. na podstawie faktycznie poniesionych wydatków albo według stawki ryczałtowej w wysokości 15 % bezpośrednich kwalifikowanych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu. Aby wyliczyć wysokość przysługującego ryczałtu, należy w pierwszej kolejności oszacować wysokość bezpośrednich kwalifikowanych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu projektu (uwzględniając zarówno personel merytoryczny projektu, jak i związany z jego zarządzaniem), którą następnie należy pomnożyć przez wysokość stawki ryczałtowej, tj. 15%. Otrzymaną wartość należy wskazać w podziale na wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne i kwotę dofinansowania. Należy przy tym pamiętać, że koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.”

Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentacją konkursową znajdującą się na stronie:

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka

32) Czy oddział terenowy może samodzielnie być wnioskodawcą w konkursie czy wnioskodawcą może być cała jednostka wszystkich 3 oddziałów?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż w ramach Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych), zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Wnioskodawcą/parterem mogą być:

 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nienadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą musi być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
 • jednostki naukowe oraz uczelnie,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Jednocześnie informuję, iż jeżeli Oddział terenowy kwalifikowałby się do wsparcia w ramach ww. poddziałania 2.3.1 jako Wnioskodawca, powinien również moc wypełnić pola we wniosku o dofinansowanie dotyczące Informacji ogólnych o Beneficjencie (m.in. posiadać osobowość prawną).  Jednocześnie informuję, iż przedstawiona odpowiedź ma charakter ogólny z racji ogólnego charakteru zapytania i braku dokumentacji. Ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej. Należy pamiętać, iż to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy.

33) Czy jeżeli konsorcjum tworzą wyłącznie uczelnie (wszystkie są jednostkami sektora finansów publicznych) obowiązuje wymóg konkursowego wyboru partnerów? Mamy podpisaną umowę tworzącą konsorcjum – w pojęciu szerszym niż samo wystąpienie o środki w ramach konkursu. Nie ma tam jednak np. zapisów o dokładnym podziale środków między partnerami. Czy jeżeli dodamy aneks z wszystkimi potrzebnymi zapisami spełnimy wymóg posiadania umowy partnerstwa? Czy też musi to być osobny dokument? Czy brak umowy partnerstwa/ (lub aneksu do umowy konsorcjum – o ile jest dopuszczalny) jest błędem formalnym, który można uzupełnić na etapie oceny formalnej?

Odpowiedź:

Art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 wskazuje zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, a więc wymogi wskazane w ww. ustępie nie dotyczą partnerów, którzy są jednostkami sektora finansów publicznych. Należy mieć jednak na uwadze zapisy ust. 6 tj. Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

Zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu pt. Usuwanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, weryfikacja kompletności wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie odbywa się przed przystąpieniem do oceny formalnej wniosku o dofinansowanie przez członków Komisji Oceny Projektów. Generator wniosków o dofinansowanie daje możliwość podania tylko jednej daty zawarcia umowy o partnerstwie, należy podać datę zawarcia pierwotnej umowy o partnerstwie. Aneksowanie wcześniej zawartej umowy o partnerstwie o brakujący zakres (wymagany w bieżącym naborze) jest dopuszczalne ale implikuje ryzyko iż w przypadku niezałączenia aneksu do dokumentacji, na etapie weryfikacji braków formalnych weryfikujący uznają iż załącznik (czyli pierwotna umowa o partnerstwie) został załączony, a na etapie oceny formalnej wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony ze względu na brak spełnienia przez pierwotną umowę o partnerstwie wymogów określonych w dokumentacji konkursowej. W związku z powyższym, zalecane jest zawieranie odrębnej umowy o partnerstwie zawierającej pełen zakres informacji odnośnie projektu planowanego do złożenia w danym naborze.

34) Czy istnieją przeszkody uniemożliwiające udostępniania danych środowiskowych w ramach poddziałania 2.3.1  „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, że w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) zasoby nauki na potrzeby konkursu należy interpretować jako obiekty związane tematycznie z nauką lub popularyzacją nauki. Zasoby nauki mogą obejmować m.in.: publikacje naukowe, prace dyplomowe, bazy danych, repozytoria cyfrowe, portale i strony internetowe, oprogramowanie, dane badawcze i wyniki badań naukowych, statystyki, mapy i obiekty o wartości naukowej, a także wytworzone w wyniku działalności Wnioskodawcy lub Partnerów projektu książki, czasopisma oraz materiały dydaktyczne i promujące naukę. Dane badawcze: informacja, w szczególności zebrane fakty, liczby, które mogą posłużyć badaniom i być traktowane jako podstawa do dalszego wnioskowania, dyskusji lub obliczeń. Przykładowe dane obejmują: statystyki, wyniki eksperymentów, pomiarów, obserwacji wynikających z badań terenowych, ankiety, nagrania wywiadów i zdjęcia.

35) Zwracamy się z prośbą o pomoc w ustaleniu, jaką kategorię kosztową należy przyporządkować do umów o dzieło z pracownikami, którzy będą wykonywać pracę:
 1. w siedzibie beneficjenta
 2. poza siedzibą beneficjenta tj,: Usługi zewnętrzne” czy też „wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu”?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż powołując się na poniższy przytoczony zapis z „Zasad kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej POPC” „ 6) Usługi niezlecane na zewnątrz, ale wykonywane przez pracowników beneficjenta lub partnera są finansowane w ramach kategorii dotyczącej wynagrodzenia pracowników lub kosztów pośrednich” wynagrodzenie pracowników beneficjenta zatrudnionych na umowę o dzieło może być finansowane jak zapis wskazuje w ramach wynagrodzeń pracowników lub kosztów pośrednich. W tym przypadku w dokumentacji aplikacyjnej należy uzasadnić jakie zadania będzie wykonywał dany pracownik i przyporządkować go odpowiednio do kategorii wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu albo do kategorii koszty pośrednie.

W ramach usług zewnętrznych zgodnie z ww. Zasadami finansowane jest: przygotowanie projektu, usługi informatyczne, usługi wspomagające realizację projektu.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 6.16.1 Stosunek pracy podpunkt 3)

„W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4. „Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło,

b) wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,

c) rozliczenie personelu następuje na podstawie protokołu wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.”

36) W ramach ogłoszonego konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) partnerem Wnioskodawcy mogą być przedsiębiorstwa. Proszę o wskazanie podstawy prawnej/definicji przedsiębiorcy, który może być Partnerem w Projekcie.

Odpowiedź:

w odpowiedzi na poniższego maila uprzejmie informuję, iż pomocna będzie definicja przedsiębiorstwa wskazana w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., tj.: Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Uprzejmie informuję, że to Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie odpowiedniej analizy, a ostateczna ocena będzie miała miejsce w trakcie oceny formalnej na podstawie pełnej dokumentacji konkursowej.
Jednocześnie informuję, iż w ramach przedmiotowego naboru uprawnione podmioty mogą złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, w tym mogą to być wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych indywidualnie przez uprawniony podmiot lub wnioski o dofinansowanie dotyczące projektów realizowanych w partnerstwie (w tym w jednym projekcie dany podmiot może być wnioskodawcą, a w innym partnerem).

37) Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 wskazują, że dodatki specjalne są kwalifikowane do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami wynagrodzenia (określonymi w pkt 6.16 pkt 3) z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej dopuszcza wysokość dodatków specjalnych na poziomie do 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika. Czy wobec powyższego, w budżecie projektu w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” możemy ująć dodatki specjalne dla pracowników w wysokości do 80% wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych tych osób?
Dodatkowo zgodnie z 6.16.1 pkt 8 „Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.”  Czy możemy przyjąć, że powyższy zapis można zastosować w przypadku wynagrodzenia z art. 151 w formie godzinowej?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z tym co Pani wskazała poniżej, powołując się na Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 tj. „Dodatki, o których mowa w pkt 6 i 7, są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.”

Mając na względzie powyższe zastrzeżenie i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej dopuszcza wysokość dodatków specjalnych na poziomie do 80% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, możliwe jest więc ujęcie dodatku specjalnego dla pracowników w wysokości do 80% wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych tych osób.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż kwalifikowalność wydatków sprawdzana jest zawsze przy rozliczeniu wniosku o płatność.

Proponowane przez Panią poniżej rozliczenie godzinowe jest możliwe, jednakże należy zwrócić uwagę na zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 tj. „6) W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.

7) Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,

b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,

c) dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,

d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,

e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,

f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków83, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.”

38) Czy jeżeli pracownik jest zatrudniony w projekcie do działań merytorycznych, to czy można go zatrudnić dodatkowo, na umowę o dzieło? Czy jakaś metodyka zarządzania projektem jest zalecana przy projekcie digilizacyjnym?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” 6.16.1 Stosunek pracy podpunkt 3)

„W przypadku, gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem beneficjenta, jej zaangażowanie do projektu lub projektów może mieć miejsce wyłącznie na podstawie stosunku pracy lub umowy, w wyniku której następuje wykonanie oznaczonego dzieła, o której mowa w sekcji 6.16.2 pkt 4.

„Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło,

b) wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,

c) rozliczenie personelu następuje na podstawie protokołu wskazującego wynik

rzeczowy wykonanego dzieła oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.”

Przy projekcie digitalizacyjnym nie ma zalecanej metodyki zarządzania projektem. Zgodnie z kryterium merytorycznym „W ramach kryterium będzie oceniane, czy wnioskodawca: wykazał zgodność sposobu realizacji projektu z dobrymi praktykami zarządczymi, w tym właściwie zdefiniował odpowiedzialność za projekt oraz zidentyfikował podmioty, których udział w projekcie jako partnerów jest niezbędny; wskazał metodykę, która zostanie wykorzystana do zarządzania realizacją projektu oraz wykazał, że jest ona zgodna z dobrymi praktykami w tym zakresie i uwzględnia wszystkie konieczne aspekty zarządzania projektem; wykazał, że w ramach wybranej metodyki prowadzony jest regularny monitoring ryzyk, zmian oraz postępu w realizacji projektu; przedstawił dokument opisujący plan działań antykorupcyjnych dla projektu.”

39) Interesuje nas kwestia kosztów pośrednich związanych z zarządzaniem projektem. A mianowicie czy Uczelnia jako lider odpowiedzialny za zarządzanie projektem jest wyłącznie uprawniony do takich kosztów – oczywiście finansowanych z kosztów pośrednich?

Odpowiedź:

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zasadami kwalifikowania wydatków w ramach II osi priorytetowej PO PC na lata 2014-2020, wydatkami kwalifikowalnymi w zakresie kosztów pośrednich mogą być:

 1. wydatki związane z zaangażowaniem osób wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu, z zastrzeżeniem zapisów podrozdziału 6.16 Wytycznych horyzontalnych. Można do nich zaliczyć wydatki poniesione na pokrycie:
  • kosztów wynagrodzeń personelu zarządzającego jednostki,
  • kosztów wynagrodzeń innych osób zaliczających się do personelu wsparcia, czyli osób zaangażowanych w obsługę techniczną projektu, w tym obsługę kadrową, administracyjną, sekretariat i kancelarię, księgowość, obsługę w zakresie promocji, zamówień publicznych, prawnym i realizujące także inne działania niezwiązane z wdrażaniem konkretnych zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu,
 2. wydatki na pokrycie kosztów usług wspomagających realizację i zarządzanie projektem, niezwiązanych bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu, w zakresie usług prawnych, zarządczych, tłumaczeń, usług księgowych, drukarskich i kopiowania dokumentów lub zakupu ogłoszeń prasowych niedotyczących promocji projektu.

Należy pamiętać, iż powyższe wydatki są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
Mając na uwadze powyższe, jeśli personel Partnera będzie zaliczał się do personelu zarządzającego lub do personelu wsparcia w opisanym wyżej zakresie to wynagrodzenie tych osób będzie mogło być zaliczone do kosztów kwalifikowalnych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż kwalifikowalność wydatków sprawdzana jest zawsze przy rozliczeniu wniosku o płatność.

[1], informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne). [1] wrażliwe dane osobowe – dane, o których mowa w art. 27. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.