Pytania i odpowiedzi 2.3.1 POPC – administracja

Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
  1. W nawiązaniu do konkursu POPC poddziałanie 2.3.1. typ I i II chciałabym dopytać o kryterium dostępu „Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie  dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia  ISP ze źródeł administracyjnych)” dla projektów dotyczących udostępniania ISP.
Uczelnie Wyższe, które posiadają środki nie tylko statutowe otrzymywane z ministerstwa ale również przychody własne. Czy słusznym jest zrozumienie tego kryterium jako dotyczącym jednostek finansowanych tylko ze środków ministerstwa? Czy jednak to obligatoryjny załącznik dla każdego wnioskodawcy?
  1. Dodatkowo proszę o informację czy w przypadku uczelni wyższych również obowiązkowe jest wystąpienie do KRMC i uzyskanie pozytywnej opinii.

 Odpowiedź:

  1. odnośnie kryterium formalnego dla działania 2.3 POPC pt. Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta (kryterium nie dotyczy zasobów nauki i kultury, odnosi się tylko do projektów dotyczących udostępnienia ISP ze źródeł administracyjnych) to, jak wskazano w nazwie kryterium, nie dotyczy ono wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), a więc dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach tego naboru załącznik do wniosku o dofinansowanie w postaci Dokumentu stanowiącego akceptację realizacji projektu przez właściwego decydenta nie jest wymagany.

W definicji ww. kryterium wskazano, iż: Do wniosku o dofinansowanie załączony został dokument potwierdzający akceptację realizacji projektu, zawierający podpis właściwego członka kierownictwa ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez ministerstwa lub jednostki im podległe), podpis kierownika jednostki oraz właściwego członka kierownictwa właściwego ministerstwa (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nadzorowane przez ministerstwa) lub podpis kierownika jednostki (w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa). W związku z powyższym, dla wniosków o dofinansowanie składanych w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) załącznik do wniosku o dofinansowanie w postaci Dokumentu stanowiącego akceptację realizacji projektu przez właściwego decydenta jest obligatoryjny i dotyczy wszystkich wnioskodawców. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa, które równocześnie nie są ministerstwami ani jednostkami im podległymi, dokument o akceptacji jest podpisywany przez kierownika jednostki.

  1. Jednocześnie, informuję iż zgodnie z Regulaminem konkursu (zarówno w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16, jak i POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16) każdy wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez KRMC.
3) Czy w konkursie POPC.02.03.01-IP.01-00-003/16 wnioskodawca musi załączyć dokument dot. akceptacji projektu przez KRMC, czy może wystąpić o taką akceptację po uzyskaniu dofinansowania?

Odpowiedź:
w odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, iż Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC), jest organem pomocniczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, który proceduje według własnych odrębnych przepisów. Informacje dotyczące KRMC są dostępne pod linkiem: http://krmc.mc.gov.pl/.

Zgodnie z §8 ust. 2 Zarządzenia NR 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji „Wniosek o zaopiniowanie projektu informatycznego przez Komitet kieruje się:

1) w przypadku projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych – przed złożeniem do odpowiednich instytucji wniosku o dofinansowanie;

2) w przypadku innych projektów – przed wystąpieniem o zapewnienie finansowania projektu w planie budżetu jednostki”.

Pozytywna opinia KRMC jest zatem wymagana na etapie aplikowania o współfinansowanie ze środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych m.in. w konkursach w ramach działania 2.3 PO PC ogłoszonych przez CPPC. Pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji opis założeń projektu informatycznego jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, a więc jego dostarczenie będzie weryfikowane na etapie oceny formalnej odnośnie spełniania kryterium pt. Kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania.

Informuję, iż na stronach naborów pojawił się komunikat (w sekcji: Ważne komunikaty) dotyczący opiniowania projektów informatycznych przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji:

Nabór wniosków 2.3.1 – administracja

Nabór wniosków 2.3.1 – nauka

Zgodnie z opublikowanym Uchwałą nr 5 Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji z dnia 17 października 2016 r. wzorem opisu założeń projektu informatycznego, do dokumentacji składanej do KRMC należy załączyć Protokół z przeprowadzenia Publicznej Prezentacji. Należy zatem zaplanować publiczną prezentację w terminie określonym w Instrukcji stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, który umożliwi złożenie wniosku do KRMC o zaopiniowanie projektu informatycznego i uzyskanie opinii jeszcze przed zakończeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.3 PO PC .

4) Planujemy zgłosić do projekt rozbudowy naszego serwisu o pewne nowe funkcjonalności. Czy w momencie ewentualnego otrzymania dofinansowania i rozpoczęcia realizacji projektu POPC, we własnym serwisie będzie można dokonywać tylko tych prac, które zostały przewidziane w projekcie POPC a wszelkie inne prace zostaną potraktowane jako naruszenie zasad finansowania projektu POPC? Czy możemy pracować nad serwisem równolegle realizując założenia projektu POPC i wykorzystując swoje zasoby do wprowadzenia funkcjonalności niewchodzących do projektu POPC?

Odpowiedź:
Uprzejmie informuję, iż dokumentacja aplikacyjna nie zakłada ograniczeń dotyczących korzystania z własnej infrastruktury wnioskodawcy. Niemniej pragnę zaznaczyć, iż realizując projekt w ramach 2.3.1 POPC pamiętać należy, iż ewentualna modyfikacja/ rozbudowa serwisu nie może wpłynąć negatywnie na realizację pierwotnie określonych celów projektu finansowanego w ramach dofinansowania z POPC.

Modyfikacja/rozbudowa nie może prowadzić do nieosiągnięcia zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. Jednocześnie podkreślam, iż Projekt musi spełniać wszystkie kryteria wyboru, które podlegały ocenie w trakcie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej, zarówno na początku realizacji projektu, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu, tj. w okresie trwałości. Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR wprowadzona do Projektu modyfikacja nie może prowadzić do naruszenia trwałości Projektu, w innym przypadku może grozić to nawet zwrotem dofinansowania.

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.