Specustawa funduszowa wprowadza większą elastyczność w zasadach realizacji projektów POPC

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku została opublikowana 17 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz. 694). Specustawa funduszowa wprowadza większą elastyczność w zasadach realizacji projektów i przeprowadzania naborów wniosków o dofinansowanie. Poniżej prezentujemy najważniejsze rozwiązania dotyczące POPC, które znajdują zastosowanie w okresie od 1 lutego 2020 r.

Wydłużenie terminów realizacji projektów i składania wniosków o płatność

Wydłużeniu ulegają terminy określone w decyzjach lub w umowach o dofinansowanie:

  • składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 roku - o 30 dni
  • zakończenia realizacji projektów - o 90 dni - jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku

Terminy te mogą ulegać dalszemu przedłużeniu, na wniosek beneficjenta, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 roku i tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zmiany te wchodzą w życie wraz z ustawą i nie wymagają aneksowania umów o dofinansowanie, co nie wyklucza możliwości wcześniejszego złożenia wniosku o płatność lub zakończenia realizacji projektu.

Zmiany w umowach o dofinansowanie i kwalifikowalność wydatków

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwa okazała się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, wydatkowane środki w projekcie mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie, podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu albo że ich odzyskanie nie było możliwe. Jeżeli beneficjentowi uda się odzyskać wspomniane środki w przeciągu trzech lat od uznania ich za kwalifikowalne – podlegają one monitorowaniu i kontroli.

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja postanowień umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona, umowa może zostać zmieniona na uzasadniony wniosek beneficjenta (nawet gdy zmiany te wpływają na spełnianie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu).

Ww. sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie, na wniosek beneficjenta. Będą też wymagały aneksowania umowy o dofinansowanie.

Trwające konkursy POPC:

Zmianie mogą ulec także regulaminy konkursów i terminy składania wniosków o dofinansowanie

Przedłużenie terminów na złożenie wniosku o dofinansowanie w trwających konkursach ich poszczególnych rundach.

Przedłużenie terminów na dostarczenie przez wnioskodawców uzupełnień, dodatkowych dokumentów czy dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Ułatwienia w procedurze odwoławczej, w tym możliwość przedłużenia terminów na wniesienie protestu jego uzupełnienie, poprawienie w nim oczywistych pomyłek, jak też możliwość wniesienia protestu w postaci elektronicznej - jeśli jego wniesienie w formie pisemnej byłoby utrudnione.

Szczegóły proponowanych zmian znajdą odzwierciedlenie w regulaminach poszczególnych konkursów po ich uzgodnieniu z IZ POPC.

 

Logo Unia Europejska

Projekt strony internetowej sfinansowany ze środków UE z Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 (projekt POPC.04.02.00-00-0009/18)

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy udoskonalać naszą stronę. Możesz zaakceptować pliki cookies. Masz również możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.